Экспортну кёбейтир умутда

Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис «КъМР-ни айнытыуну корпорациясы» акционер обществону башчысы Чочайланы Ахмат бла бирге алгъаракълада Прохладна районда «Отбор» инновациялы-производстволу фирмада болгъандыла. Министерстводан билдиргенлерине кёре, анда, «СКФО-ну 2025 жылгъа дери айнытыуну юсюнден» къырал программаны чеклеринде, селекция-урлукъчулукъ ара къурауну проекти тамамланнганды.
Аны толусунлай багъасы 569 миллион сомдан артыкъды. Ахчаны аслам кесегин (449,7 миллион сом) проектни къурагъан къошханды, къалгъанын а къырал бергенди. Проектни хайыры бла нартюх урлукъну чыгъарыуну кёбейтирге умут этиледи.
Ал тергеулеге кёре, 73 жангы ишчи жер къураллыкъды. Сатыуну юсюнден атханда уа, бир жылгъа беш минг тонна продукция (урлукъ) чыгъарыллыкъды. Предприятие толу кюч бла ишлеп тебиресе, республиканы бюджетине жыл сайын налогла бла 26,8 миллион сом тёленип турлукъду.
«Отбор» фирма продукциясын Къабарты-Малкъарда, Шимал Кавказда, Россейни талай регионларында эмда бир ненча тыш къыралда предприятиялагъа жиберликди. Аны бла ол республиканы экспорт жаны бла кёрюмдюлерин игилендирирге себеплик этерикди, мында «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» миллет проект жетишимли бардырылгъанын да кёргюзтюрюкдю, деп ышанадыла Экономиканы айнытыу министерствода.
Селекция-урлукъчулукъ ара ишлене тургъан участкада битеу транспорт эмда инженер инфраструктура орнатылгъанды. Предприятие кеси да шёндюгю оборудование эмда техника бла толусунлай жалчытылыныпды.
Эсигизге сала айтсакъ, башында сагъынылгъан миллет проектни эмда «АПК-ны продукциясыны экспорту» деген федерал проектни Къабарты-Малкъарда толтурууну чеклеринде регионда тийишли ишни бардырып башлауну юсюнден келишим этилгенди. Анга кёре 2024 жылгъа республикада АПК-ны продукциясыны экспорту, 2018 жыл бла тенглешдиргенде, 2,2 кереге кёбейтилирге керекди.      

 

 

Улбашланы Мурат
Поделиться: