ИлъэскIэ ягъэIэпхъуэ

2020 гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м Токио къы­щызэIуахын хуея XXXII гъэмахуэ Олимп Джэгухэр зы илъэскIэ ягъэIэп­-хъуащ. Апхуэдэ хъыбар къэIуащ Японием и премьер-министр Абэ Синдзэ­рэ Дунейпсо Олимп Комитетым и Iэтащхьэ Бах Томасрэ вэсэмахуэ зэхуэза иужькIэ.

Сыхьэтым нэблагъэкIэ екIуэкIа зэIущIэм, къи­щы­нэмыщIауэ, хэтащ XXXII гъэмахуэ Олимп, Паралимп Джэгухэм я къызэгъэпэщакIуэ комитетым и тхьэмадэ Мори Ёсирэ, Токио ­къалэм и мэр Коикэ Юри­-кэ, гъэмахуэ Олимп, Паралимп Джэгухэр егъэкIуэ­кIынымкIэ министр Хасимотэ Сэйкэ сымэ.
«Коронавирусым дуней псом зэрызыщиубгъуам къы­хэкIыу икIи спортсменхэм я узыншагъэм шына­гъуэ къытемыхьэн папщIэ сэ къыхэслъхьащ ди деж мы гъэм щыIэну гъэмахуэ Олимпиадэмрэ Паралимп Джэгухэмрэ я пIалъэр зы илъэскIэ ягъэIэпхъуэну», - жиIащ Японием и премьер-министр Абэ Синдзэ зэIу­-щIэ нэужьым. Абы къыхигъэщащ Олимп Джэгухэр Токио 2021 гъэм и гъэмахуэм фIэмыкIыу зэрыще­кIуэкIынур икIи ар щымыгъэIэхэным зыми и гугъу зэримыщIыр.
Мы Олимпиадэр зэра­гъэIэпхъуар нэхъыфIщ. Мылъку­ лей ирамыгъэхьын папщIэ ар пасэу зытраухуа пIалъэм щагъэIамэ, къэрал куэдым я лIыкIуэхэр зэрамыгъэкIуэнур наIуэ хъуа­кIэт. Къапщ­тэмэ, Кана­дэм­рэ Австралиемрэ жа­IакIэт Токио мы гъэм я спортс­менхэм зыкъызэрыщамыгъэлъэгъуэнур. Америкэм  и Штат Зэгуэтхэри, нэ­гъуэщI къэрал куэди абы хуэкIуэрт.

 

Жыласэ Заурбэч
Поделиться: