КъБР-м и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ автомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

Дызэрыт илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ а IэнатIэхэм къыщагъэсэбэп автомашинэщIэу 30 къыIэрыхьэнущ.

Автомашинэхэм ящыщу 20-р медицинэ дэIэпы­къуныгъэ псынщIэм хуэщIащ, 10-р школакIуэхэр къызэрырашэкI автобусхэрщ. Абы теухуа унафэм 2018 гъэм фокIадэм и 7-м Iэ щIидзащ Урысей ­Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI ­Медведев Дмитрий.
Иужьрей лъэхъэнэм ди щIыналъэм псори зэхэту санитар, пассажир автотранспорту 200 хуэдиз къыIэрыхьащ икIи школхэм я автобусхэмрэ дэIэпыкъуныгъэ псынщIэм и автомашинэхэмрэ процент 80-м щIигъукIэ къагъэщIэрэщIэжащ.

Поделиться: