Журналист IэщIагъэм дихьэххэм папщIэ.

Журналист IэщIагъэм ныбжьыщIэхэр щыхагъэгъуазэ «Акулы пера» еджапIэм и лэжьыгъэм мы махуэхэм щIидзащ.
Iуэхур къызэрегъэпэщ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм, «Советская молодежь» газетым дэщIыгъуу.
Къыхэгъэщыпхъэщ мы гъэм Iуэхур епщIанэу зэрызэхашэр. Республикэм къыщыдэкI «Советская молодежь» газетым и конференц пэшым щекIуэкIа япэ зэхуэсым кърихьэлIахэм псалъэ гуапэхэмкIэ зыхуагъэзащ газетым и редактор нэхъыщхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Къардэн Маринэрэ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шаваевэ Разиятрэ. Журналист IэщIагъэм дихьэххэу зэIущIэм къекIуэлIахэм зрагъэцIыхуащ проектыр езыгъэкIуэкIхэр, апхуэдэу езыгъэджэнухэр, зэреджэну щIыкIэхэм теухуа хъыбархэри зэрагъэ­щIащ.
Курсхэр мазаем и 25-м щыщIэдзауэ накъыгъэ мазэр къэсыху тхьэмахуэм зэ зэхыхьэу екIуэкIынущ. А зэманым къриубыдэу тхэным хуэпабгъэ ныбжьыщIэхэр журналист IэщIагъэм и щэхухэм щагъэ­гъуэзэнущ, апхуэдэу республикэм и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэ зэмылIэужьы­гъуэхэм я лэжьэкIэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм, IэщIагъэр гъэщIэгъуэн пщызыщI Iуэхугъуэхэми тепсэлъыхьынущ. КъБР-м къыщыдэкI газетхэм, радиом, телевиденэм я лэжьакIуэхэр хэту мастер-классхэр, зэIущIэ хьэлэмэтхэр ирагъэкIуэкIыну я ­мурадщ.
«Акулы пера» дерсхэр кIуэ пэтми нэхъ цIэрыIуэ мэхъу. Абы и щыхьэтщ иджырейм нэхъапэ къызэрагъэпэщахэм хэтахэм нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэ къызэрыхыхьар. Ахэр хэти курыт школым щIэсщ, хэти студентщ, языныкъуэхэр щIыналъэхэм къыщыдэкI газетхэм я лэжьакIуэхэщ, Iэ­щIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм хуеджауэ ирилажьэу, журналистикэм дихьэххри яхэтщ.
Егъэджэныгъэр и кIэм нэсмэ, абы зэрыхэтам щыхьэт техъуэ сертификатхэри иратыжынущ.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
Поделиться: