Тутхан ишине уллу сюймеклик бла.

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л.Ткаченко атлы музейинде Рузана Дацирхоеваны «Дерева вы мои, дерева» атлы кёрмючю ачылгъанды. Анда къараучула суратчыны живопись, графика эмда сценография ишлери бла шагъырей болгъандыла.
КъМР-ни Театрда ишлегенлени союзуну башчысы, КъМР-ни искусстволарыны сыйлы ишчиси Майя Фирова, кёрмючню ача, суратчыны энчи хунерлилигин чертгенди. Аны ишлери Россейни эм иги кёрмючлеринде кёргюзтюлюннгенлерин да белгилегенди. Ызы бла ол жыйылгъанланы алларында Рузананы жетишимлерин санагъанды эмда тюрлю-тюрлю театр ишлеге жораланнган эришиуледе хорламлагъа тийишли болгъанын билдиргенди. Ызы бла ол, художникге ыразылыгъын айтып, Театрда ишлегенлени союзу не заманда да анга билеклик этерге хазыр болгъанын чертгенди.
КъМР-ни Художниклерини союзуну башчысы Геннадий Темирканов авторну дуниягъа энчи кёз къарамын белгилегенди. «Аны ишлери мутхуз бояула бла жазылмай, жарыкълыкъ эмда ич дуниянгда ырахатлыкъ туудургъан суратладыла. Рузананы фахмусу, керти да, тамашагъа къалдырады. Ол ишин мындан арысында да жетишимли бардырсын, биз аны энтта да кёп кёрмючлерин кёрлюгюбюзге толу ийнанама. Художниклени союзундан болушлукъ керек болса, къолдан келгенни аярыкъ тюйюлбюз»,-дегенди.
Малкъар драма театрны актрисасы, КъМР-ни Парламентини депутаты Бечелланы Людмила кёрмючню автору бла бирге уруннган заманларыны юсюнден айтханды. Ол тикген костюмла бюгюнлюкде да Малкъар театрда эм игилеге саналгъанларын чертгенди. Ызы бла, Музыкалы театрны режиссёру Тамара Сафарова, авторну алгъышлап, ол бизни республикагъа керекли кёрмюч болгъанын чертгенди эмда сагъынылгъан театрда бирге ишлерге онг болгъанына ёхтемленнгенин белгилегенди.
Ахырында суратчы жыйылгъанлагъа ыразылыгъын айтханды эмда келир заманда сейир ишлери бла къууандырлыгъын билдиргенди.

ТОКУМАЛАНЫ Салим.
Поделиться: