Эсепле сюзюлгендиле, жангы борчланы толтуруу амаллагъа къарагъандыла.

Бу кюнледе КъМР-ни Маданият министерствосунда кенг жыйылыуда озгъан жылда маданият, искусство эм асламлы коммуникацияла учрежденияла салыннган борчларын къалай толтургъанларыны эсеплерин чыгъаргъандыла эмда быйылгъы проектлени юслеринден сёлешгендиле.
КъМР-ни Маданият министрини къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов аслам эс профессионал искусствогъа, халкъ чыгъармачылыкъгъа билекликге, республиканы не узакъ элинде да маданият байрамла бла ингирле къураугъа бёлюннгенин энчи чертгенди. Аны айтханына кёре, озгъан жыл маданият-асламлы байрамлагъа бай болгъанды. Бизни чыгъармачылыкъ къауумларыбыз халкъла аралы, битеуроссей эм регион проектлеге къатышханларын эмда стипендияла алгъанланы саны 682 дери ёсгенин белгилегенди. Дагъыда Мухадин Лялушевич 2019 жылда Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр, А.Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театр эм М.Горький атлы Орус къырал драма театр, КъМР-ни Башчысыны театр искусство жаны бла грантларына тийишли болгъанларын чертгенди.
«Салыннган борчла былай толтурулгъандыла: жангы постановкала 120 процентге, къараучуланы санлары 113, 3 процентге бюджетде болмагъан биригиулени хайыр келтиргенлери 116,2 процентге, спектакльле бла концертле 103,5 процентге ёсгендиле. Театр-концерт организацияланы келтирген хайырлары озгъан жылда салыннган планны чеклеринде 15 109 000 сом болгъанды. Бу шартда энчи магъана къараучуланы маданият байрамлагъа сейирлери ёсгениди. «Маданият» миллет проектни толтурууну чеклеринде театр къараучуланы санын 101,6 процентге дери жетдирирге борчлу эдик да, аны биз толусунлай толтургъанбыз», - дегенди Мухадин Кумахов.
Ызы бла ол, Прохладна районда бла Бахсан шахар округда маданият юйлени эм Черек районда кёчюучю маданият араны жабылгъанларына жырсыгъанын билдирип, салыннган борчланы толтурууда бу шарт къыйынлыкъла туудургъанын белгилегенди.
Андан сора да, министрни къуллугъун толтургъан, бизни республикада 162 китапхана болгъанын, аланы китап фондлары 4,9 миллион китапха жетгенин, эмда озгъан жылда аланы махкемелеринде сегиз минг маданият-жарыкъландырыу байрам , акцияла, чыгъармачылыкъ ингирле, конкурсла бардырылгъанларыны эмда алагъа келген къараучуланы санлары эки миллиондан атлагъаныны юсюнден айтханды.
Быйылгъа салыннган борчланы юсюнден айта, «Маданият» миллет проектни толтурууну чеклеринде республикада бир маданият ара жангыртыллыкъды, сегиз мектепде ремонт ишле бардырыллыкъдыла эмда Нартандагъы Маданият юйню къурулушу ахырына жетдирилликди.

ТОКУМАЛАНЫ Салим.
Поделиться: