Ахчангы сакъларгъа сюе эсенг, алтын ал.

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде хайырланыучулагъа багъалы темирледен да сатыучуларын билдиргендиле. Сёз мында алтын, кюмюш, платина эм палладий дегенлени юсюнден барады. Аланы багъасын тергеп, ахчагъа кёчюрюп энчи счётда тутаргъа неда къолгъа алыргъа боллукъду. Шёндю банкда ауурлукълары 1 – 100 грамм болгъан темирле сатыладыла.
Сурам болса, 250, 500 эм 1000 граммлыкъланы да келтирликдиле.
Темирлени багъалары тийишли рынокда сатыу-алыугъа кёре тергеледи. Хар гыртны юсюнде энчи номери барды. Банк аны бла бирге ол адамны къолуна къайдан тюшгенине шагъатлыкъ этген документле эм ауурлугъун кёргюзтген сертификат да береди.
Бёлюмню финанс рыноклада жумушланы тамамлау службасыны башчысы Сарбашланы Бэла айтханнга кёре, багъалы темирле ахчаны узакъ болжалгъа сакъларгъа онг берген амалгъа саналадыла. Быллай затлагъа сейирлери болгъанла 40-34-29 номер бла сёлешсинле неда банкны кесине барсынла. Аны адреси: Нальчик, Къулий улу атлы проспект, 10а. Толу информацияны www.rshb.ru интернет-сайтда табарыкъсыз.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: