Эки кёпюрге ремонт этилгенди.

Кёп болмай Нейтринода бла Исламейде эки кёпюрге тынгылы ремонт этилип бошалгъанды, деп билдириледи Росавтодорну жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.
Исламейде эски кёпюрню мурдоруна дери бузуп, жангысын шёндюгю излемлеге кёре ишлегендиле, башына асфальт-бетон жайгъандыла. Жагъаланы суу таламазча кючлегендиле эм аны бла бирге черекни къалгъан-къулгъанладан тазаларча мадар да этилгенди. Объектни узунлугъу 57 метрге, кенглиги уа 7,5 метрге жетеди, машинала аны юсю бла жюрюрча эки ыз барды.
Нейтринода кёпюрню да баш жанында гидроизоляциясын жангыртхандыла, юсюне асфальт-бетон жайгъандыла, темир конструкцияларын да боягъандыла.
Жолда къоркъуусузлукъ сакъланыр ючюн эки участокда да къошакъ халда темир буруула салыннгандыла, кече жарырча белгиле орнатылгъандыла эм ызла да тартылгъандыла.

Поделиться: