Налогладан аслам жыйылгъанды.

Къабарты-Малкъарны налог органлары Россейни бюджет системасына былтыр 15,1 миллиард сом жыйып жибергендиле. Аны бла белгиленнген борч кёп къалмай онбеш процентге артыгъы бла толтурулгъанды, кеси да алгъын жылны кёрюмдюсюнден 4,7 процентге асламыракъ болгъанды, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де бёлюмюнден.
Жыйылгъан ахчаны аслам кесеги – 11,3 миллиард сом – республиканы, 2,6 миллиарды уа – къыралны бюджетлерине жиберилгендиле. Дагъыда аладан тышында фондлагъа страховой тёлеуле бла 9,8 миллиард сом бёлюннгенди. Мында да иги ёсюм болгъанды – 12,2 процент. Андан Пенсия фондха – 7,3, борчлу халда социал эмда медицина страхованиялагъа – 0,8 эм 1,7 миллиард сом кёчюрюлгенди.
Орта кёрюмдю, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, кёп къалмай эки кереге кёбейгенди, бирси экиси уа сегиз эм тогъуз процентге жууукъ болгъандыла.

Поделиться: