Я лэжьыгъэм кърикIуахэм хоплъэж.

Урысей МВД-м Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм щекIуэкIащ 2019 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм щы­хэплъэжа зэIущIэ.
Абы хэтащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыIэ, полицэм и генерал-майор Павлов Василий, Урысей ФСБ-м и республикэ Управленэм и къудамэу Нарткъалэ щыIэм и унафэщIым и ­къуэдзэ, майор Емкъуж Хьэжму­хьэмэд, Аруан щIыналъэм и прокурор, юстицэм и чэнджэщэгъу нэхъыжь Пащты Джамал, Аруан щIы­налъэ администрацэм и Iэтащхьэ Куэшей Азэмэт, къудамэм и Жыла­гъуэ советым и тхьэмадэ Къунаш Борис, МВД-м и къудамэхэм я уна­фэщIхэр.
Урысей МВД-м Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI, полицэм и полковник Щоджэн Радион зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ блэкIа илъэсым я лэжьыгъэм кърикIуахэм.
-Къудамэм и IэнатIэхэм яхузэ­фIэкIащ щIэпхъаджагъэу сэтей къащIым хагъэхъуэн икIи а бжыгъэр ­374-м нэсащ (2018 гъэм - 275-рэ), щIэпхъаджагъэ хьэлъэхэр, хьэлъэ дыдэхэр зылэжьахэу къыщIагъэщахэр процент 17,2-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Хуейуэ цIыхухэм фэбжь хьэлъэ щытрадза, яхъунщIэн мурадкIэ щы­теуа щIэпхъаджагъэ псори къыщIагъэщащ ди лэжьакIуэхэм,- жиIащ ­къудамэм и унафэщIым.
Щоджэным къызэрыхигъэщащи, ехъулIэныгъэхэр щаIэщ нэгъуэщIым и мылъку къэдыгъуным, абы фэтэрхэм, уней лъапсэхэм щыдыгъуэнри хы­хьэу, цIыхухэр къэгъэпцIэным, зэра­ныгъэ щIэным, нэгъуэщIым и мылъкум хэщIыныгъэ етыным пыщIа щIэпхъаджагъэхэри ­сэтей къэщIы­ным. БлэкIа илъэсхэм ялэжьа щIэпхъаджагъэхэуи нэхъыбэ къыщIагъэщащ, псори зэ­хэту процент 68,4-рэ хъууэ.
Апхуэдэу зэIущIэм къыщыпсэлъащ полицэм и унафэщIым оперативнэ лэжьыгъэмкIэ, жылагъуэ хабзэр ­хъумэнымкIэ и къуэдзэхэр.
Аруан район администрацэм и Iэ­тащ­хьэ Куэшей Азэмэт фIыщIэ ­яхуи­щIащ Урысей МВД-м Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм и лэжьа­кIуэ­хэм.
Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-­майор Павлов Василий къудамэм и лэжьакIуэхэр къыхуриджащ щIэпхъаджагъэхэр сэтей къэщIыныр нэхъри щIагъэхуэбжьэну, IуэхущIапIэхэмрэ жылагъуэмрэ зэрадэлажьэр ирагъэфIэкIуэну.

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться: