Робототехникэм къыщыхэжаныкIхэр.

«ДыгъафIэ къалэ» сабий академием и «Кванториум» сабий технопаркым и робототехникэ, 3 D моделирование, программирование дерсхэм екIуалIэхэу Шишкин Юрийрэ Храмцов Александррэ а унэтIыныгъэхэм къыщыхэжаныкI, республикэр куэдкIэ зыщыгугъ ныбжьыщIэ жыджэрхэм ящыщщ.
ТворчествэмкIэ сабий академиер 2016 гъэ лъандэрэ мэлажьэ икIи абы иджыпсту цIыкIухэр щеджэ пэшу, лабораторэу 43-рэ иIэщ, спортым зыщыхуагъасэ, къыщыфэ, нэгъуэщI пэшышхуэхэр хэтщ. Апхуэдэу сабий академием библиотекэ, хабзэмкIэ щIэныгъэхэр щрагъэгъуэт классхэр, музыкэмкIэ Темыркъан Юрий и классыр, гъуазджэхэмкIэ Шемякин Михаил и классыр хэтщ. IуэхущIапIэм хохьэ естественно-математикэ зэпеуэхэм зи зэфIэкIыр щызыгъэлъэгъуа, япэ-епщыкIузанэ классхэм щIэс сабийуэ 250-м щадэлажьэ лицей, зи ныбжьыр илъэси 5 - 17-м ит школакIуэу 6000-м нэблагъэм щIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт центр, «Кванториум» сабий технопарк, гъуазджэм, спортым, щIэныгъэм я лъэныкъуэкIэ нэхъ зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ цIыкIухэр къыхэзых икIи абыхэм ядэIэпыкъу «Антарес» щIыналъэ центрыр.
Налшык къалэм и курыт еджапIэ №11-м и 11-нэ классым щIэс Шишкин Юрийрэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №32-м и 11-нэ классым щеджэ Храмцов Александррэ ТворчествэмкIэ сабий академием ар къыщызэIуаха 2016 гъэ лъандэрэ йокIуалIэ, щIэныгъэм и лъэныкъуэкIэ нэхъ зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ еджакIуэхэм яхэту.
Путин Владимир нэгъабэ Налшык къалэм къыщыкIуам, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ щIыгъуу, «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием щыIащ икIи абы и конструктор, инженер ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэ щхьэпэхэм зыхигъэгъуэзащ. Энерджи-квантумымкIэ пэшым Путин Владимир щеплъащ къурш щIыналъэ пхыдзахэм къыщагъэсэбэпыфын хуэдэу ягъэхьэзыра ягъэIэпхъуэ гидроэлектростанцым. Къэралым и Iэтащхьэр космоквантумымкIэ пэшым щылажьэ еджакIуэхэм епсэлъащ, сабий академием и «КъегъэлакIуэ ныбжьыщIэ» классым щыIащ. Президентым робототехникэмкIэ классым щыгъуазэ зыщищIащ къалэхэм кIэрыхубжьэрыхухэр зэхэхауэ щызэхуэзыхьэсыфыну робот зыбжанэм я моделхэм.
- Ди къэралым и Президентыр къыщытхуеблэгъам, ди щIэныгъэ унафэщI Заммоев Аслъэн и нэIэм дыщIэту, Храмцов Александррэ сэрэ дгъэхьэзыра проектыр утыку къитхьэну Iэмал диIащ. Къалэм къат куэду зэтет и унэхэм я пщIантIэхэм дыхьэурэ, кIэрыхубжьэрыхухэр я плъыфэрэ зыщыщ лIэужьыгъуэкIэ зэхэдзауэ щызэхуэзыхьэсыфыну ди автономнэ роботым хузэфIэкIынум Президентым дыхутепсэлъыхьащ. Путиным ар игу ирихьащ икIи проектыр иджырей зэманым къигъэувхэм ящыщу къилъытэри, ехъулIэныгъэхэр диIэну къыдэхъуэхъуащ, - жеIэ Юрий. - Роботым камерэ тетщ, светофорым и плъыфэхэр, гъуэгу дамыгъэхэр, лъэс зэпрыкIыпIэхэр зэхещIыкI. Путин Владимир и хъуэхъу гуапэхэм дытригъэгушхуащ дыдэзыхьэх робототехникэ унэтIыныгъэм ди зэфIэкI дяпэкIи щыдгъэлъэгъуэну, абы хэлъхьэныгъэфIхэр хуэтщIыну.
КъищынэмыщIауэ, Шишкин Юрий и зэфIэкI щеплъыжащ Москва Бауманым и цIэр зезыхьэ университетым нэгъабэ гъатхэм щрагъэкIуэкIа конференцым. ЗэIущIэм утыку къыщрихьащ космонавтхэм я шхынхэр хьэршым нэс ямыгъэIэпхъуэу, зыхуеинухэр абы къыщагъэкIыным теухуа и проектыр. Юрий япэ увыпIэмрэ баллищрэ къыхуагъэфэщащ. А ехъулIэныгъэхэр университетым щыщIэтIысхьэкIи къыхуэсэбэпыжынущ. Конференцым хэтахэм гукъинэж ящыхъуащ Дунейпсо хьэрш станцым и космонавтхэм епсэлъэну икIи упщIэхэр иратыну, нэгъуэщIхэм я проект щхьэпэхэм зыхагъэгъуэзэну Iэмал зэраIар. Юрий и зэфIэкIхэр зи фIыгъэу къилъытэр и мурадхэр сыт щыгъуи къыдэзыIыгъ и анэ Оксанэщ.
Налшык е Москва къалэхэм я еджапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зым робототехникэмкIэ и факультетым щIэтIысхьэну, инженер-конструктор е инженер-робототехник IэщIагъэ зэзыгъэгъуэтыну зи мурад Шишкин Юрийрэ Храмцов Александррэ я хъуэпсапIэхэм лъэIэсыну ди гуапэщ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: