Сёз бирге ишлеуню къыйматын кётюрюуню юсюнден баргъанды.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Нальчикде РФ-ни Жууапха тартыуну юсюнден оноуну толтургъан федерал службаны директору Александр Калашников бла тюбешгенди. Федерал къуллукъчу Къабарты-Малкъаргъа иш бла келгенди.
Эки жанлы тюбешиуню кезиуюнде сёз регионда уголовный-толтуруучу системаны игилендириуню, къырал властьны органлары эмда жамауат биригиуле бла бирге ишлеуню къыйматын кётюрюуню юсюнден баргъанды. Андан сора да, тутулгъанланы болумларын, аланы андан ары жашауларын къурау жаны бла мадарла сюзюлгендиле.
ФСИН-ни таматасы регионну бёлюмлери былтыр аман ишлемегенлерин белгилегенди эмда КъМР-ни Башчысына республикалы властьла бла бирге кюрешиу тап къуралгъаны, ала ведомствону ишине себеплик этгенлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди.
Казбек Коков а Жууапха тартыуну юсюнден оноуну толтургъан федерал службаны башчыларына республиканы уголовный-толтуруучу системасына кёз-къулакъ болгъанлай тургъанлары ючюн ыспас этгенди. Александр Калашниковха къыйын, алай бек магъаналы ишинде жетишимле тежегенди.

Поделиться: