Белгиси - ётмек бурху.

Къабарты-Малкъар эсгериуню «Блокадный хлеб» деген битеуроссей акциясына къошуллукъду. Ол жыйырманчы ёмюрню бек кюйсюз кезиулеринден бирин – Уллу Ата журт урушну заманында Ленинградны миллионла бла адамларын ачдан къырыр ючюн фашистле къурагъан блокаданы, шахарны халкъыны чыдамлыгъыны бла жигитлигин эсге салыр муратда къуралады. Аны бла байламлы ишле Нальчикде 27 январьда бардырыллыкъдыла.
Эсгериуню битеуроссей акциясыны белгиси 125 грамм тартхан ётмек бурхуду. Ленинград къуршоугъа алыннган заманда бир кюннге бир адамгъа гыржынны ма аллай бири берилгенди.
Акциягъа къатышыргъа волонтёрла чакъырыладыла. Аны юсюнден толу хапарны КъМР-ни Культура министерствосуну энчи сайтында бла социал сетьледе билирге боллукъду.

Поделиться: