Къагъанакъгъа – сакъланнган ясли.

Къашхатауда «Демография» миллет проектни чеклеринде «Нюр» сабий садикни арбазында алтмыш къагъанакъгъа къошакъ мекям бите турады. Аны уллулугъу 800 квадрат метрге жетеди. Юйню къабыргъаларын жылыуну тутхан материалла бла тышлап, терезелерин орнатып, ток эм суу баргъан ызланы тартып бошагъандыла. Энди ичин бла тышын сюрте турадыла.
Жууукъ заманда жылыу берген система да хазыр этилликди. Корпусну кесини энчи котельнасы боллукъду. Сметагъа кёре, объектни къурулушуна 43-ден аслам миллион сом къоратыллыкъды. Аны быйыл биринчи сентябрьге дери бошар муратлыдыла.
Аны бла бирге жол фондну ахчасына неда «Автомобиль жоллагъа ремонт этиу, социал магъаналы объектлени арбазларын игилендириу» программаны чеклеринде садикге жангы жол ишленирча да мадар изленирикди. Аны «КъМР-де билим бериуню айнытыу» деген программагъа къошарларыны юсюнден тилек къагъыт КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуна жиберилгенди.

Поделиться: