ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм пэсщIын щыIэкъым.

ЕгъэджакIуэу ущытыныр зэрыгугъур дэтхэнэ зы цIыхуми ищIэу къыщIэкIынщ, ауэ щыIэщ а IэщIагъэм гурэ псэкIэ бгъэдэтхэри, пIащIэу махуэ къэскIэ лэжьакIуэ кIуэхэри. ЕгъэджакIуэхэр зыIууэ ­гу­гъуехьхэм иригъэкIуэтыркъым мы тхыгъэр зытеухуа, пэщIэдзэ классхэм щIэсу а IэщIагъэм ди­хьэхауэ щыта Бакъ Мадинэ.
Абы и япэ узэщIакIуэ Къарэ­мырзэ Любэ и бзэ IэфIым, и зыIыгъыкIэ екIум, и дерс егъэкIуэкIы­кIэм ­итхьэкъуа пщащэр класс нэхъыжьхэм нэсыху а IэщIагъэр и ­хъуэпсапIэу щытащ. 9-нэ классыр къыщиухым, я пхъур программисту еджэмэ нэхъ къащтэу, ар зэман ­къакIуэм и IэщIагъэу къалъытэри, и адэ-анэм я чэнджэщкIэ, Мадинэ КъБКъУ-м Информационнэ технологиемкIэ и колледжым щIэтIысхьауэ щытащ. Стипендие лъагэ къихьу, и гъусэхэм фIыкIэ къахэщу еджа хъыджэбзым ар диплом плъыжькIэ къиухат. ИужькIи, информатикэр нэхъ убгъуауэ иджын мурадкIэ, ар 2011 гъэм еджапIэ нэхъыщхьэм щIэтIысхьэжащ, абы къыдэкIуэу, Мадинэ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым менеджеру, еджапIэм и сайтыр зэригъакIуэу лэжьэн щыщIидзащ.
Езы пщащэм зэрыжиIэжымкIэ, и гу лъащIэм щигъафIэу, зыщIэ­хъуэпсу илъ IэщIагъэм хуиIэ лъа­гъуныгъэр а илъэсхэм «къэу­шыжри», балигъ гъащIэм хэува нэужь, КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ иIэ къудамэм заочнэу щIэтIысхьэжри, 2013 - 2018 гъэхэм щеджэжат. ИужькIэ магистрату­рэ­ри диплом плъыжькIэ къиухыжащ.
Мадинэ и хъуэпсапIэхэр къызэрехъулIэнум шэч къытрыуигъэхьэркъым ар университетым къыщы­зэрагъэпэщ конференцхэм, зэпеуэхэм, творческэ, литературэ зэхьэзэхуэхэм, жылагъуэ Iуэхухэм жы­джэру зэрыхэтым икIи пашэныгъэхэр къызэрыщихьым.
НыбжькIэ щIалэми, Бакъым лэжьыгъэ IэнатIэ зыбжанэ зэри­хъуэкIыну хунэсащ. Ар, Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым зэрыщыIэм хуэдэурэ, Налшык къалэ дэт 10-нэ курыт школым есэпыр щригъэджащ зы илъэскIэ, иужькIэ гъуазджэхэмкIэ колледжым къыщызэIуаха кадет корпусым къигъэзэжри, есэпымрэ информатикэмкIэ щIэблэр щригъэджащ. Адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэр къиухыжа нэужь, Мадинэ а IуэхущIапIэ дыдэм ди анэ­дэлъхубзэмрэ литературэмкIэ сы­хьэт бжыгъэхэр къыщратауэ ирегъаджэ.
Бакъым къыдэкIуэтей щIэблэр анэдэлъхубзэм дрегъэхьэх, лъэпкъ щэнхабзэм, хабзэм щIепIыкI. ЕгъэджакIуэ набдзэгубдзаплъэм сабийм бгъэдэлъ зэчийр къызэрихутэн икIи абы адэкIэ зэрызригъэужьын Iэмалхэр къегупсысри, гурэ псэкIэ ядолажьэ.
Мадинэ езыр и хьэл-щэнкIи щапхъэщ иджырей пщащэ цIыкIухэм я дежкIэ - Iэсэщ, сабырщ, и къалэныр игъэзащIэрэ зыхэт гупми яхэзагъэу апхуэдэщ. Иригъаджэ цIыкIухэм зэрыжаIэмкIэ, и дерсхэм удихьэхыу, гъэщIэгъуэну зэхеухуанэ ахэр, зы напIэдэхьеигъуэу блолъэтри, урокыр зэриухым тегузэвыхьу апхуэ­дэщ. А псор къызыхэкIыр бгъэдэлъ щIэныгъэрщ, щхьэх имыщIэу и къэухьым махуэ къэс хигъахъуэ зэпыту зэрыщытырщ. И предметым и закъуэкъым Мадинэ фIыуэ зыхищIыкIыр, атIэ хабзэми, дунейм и зэхэлъыкIэми, литературэми, нэ­гъуэщI­хэми куууэ щыгъуазэщ, и дерсхэми ахэр тэмэму къыщегъэ­сэбэп.
Къыхэгъэщыпхъэщ Мадинэ «1 КъБР» телевиденэм нэтын щхьэ­хуэхэр игъэхьэзыру зэрыщыла­жьэри, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и аспирантурэм республикэм и Iэтащхьэм и стипендиер къихьу зэрыщеджэри. Ауэ, сыт хуэдэ IэнатIэ иримыхьэкIами, егъэджакIуэ IэщIагъэм пищIын щымыIэу жеIэ.
-Дэтхэнэ зы цIыхуми къыхиха IэщIагъэм ирилажьэ, улахуэ кърихь къудей мыхъуу, абы ирипсэууэ, ирибауэу, дунейм иритету щытын ­хуейуэ къызолъытэ сэ. Уи лэжьыгъэм, уи IуэхущIафэм уигъэбжьыфIэн, уигъэдэхэн папщIэ, ар фIыуэ плъа­гъуу, удихьэхыу, зэ нэху щыуэ лэ­жьакIуэ сыкIуащэрэт жыпIэу ущы­тын хуейщ. Апхуэдэу ущымытмэ, уи IэщIагъэм зэи удихьэхынукъым, ар уигуми уи псэми къыдыхьэнукъым. Сэ лъэныкъуитIкIэ лъагъуэ щы­пхысшауэ сылажьэ щхьэкIэ, нобэ сыхагъадэми, егъэджакIуэ IэщIагъэрщ къыхэсхынур, сыту жыпIэмэ, ар си псэм нэхъ пэгъунэгъущ, абы пэсщIын щыIэкъыми, - жеIэ Мадинэ.
ЕгъэджакIуэ ныбжьыщIэм мурад дахи иIэщ. Лэжьыгъэ ирихьэкIхэм къадэкIуэу, Бакъыр «ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ и драматургием» теухуа и кандидат лэжьыгъэр тхынми яужь итщ.
А псор дауэ здэпхьыфрэ жыпIэрэ уеупщIмэ, Мадинэ жеIэ: «Япэрауэ, си щIалэгъуэщ, иджыпсту гугъу зезмыгъэхьмэ, дапщэщ а псом сы­щылъэщIыхьэжынур?! Тыншкъым, ауэ хъуэпсапIэ ущиIэм деж, абы уи лъэр зэрынэпхусыным яужь уитщ».
Ди гуапэщ Мадинэ и мурадхэр ­къехъулIэну!

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
Поделиться: