Жетишимли болууну амаллары.

Россейни вузларында юйретиучюлени школлары ачыллыкъды. Аны юсюнден кёп болмай «Soft skills наставник» школну эсеплерин чыгъаргъанда, Элбрусда бардырылгъан битеуроссейни студентлерини бла аспирантларыны союзуну билим бериу форумунда айтылгъанды. Бу жол жыйылыугъа къыралны регионларындан жюзден аслам адам къатышханды. Ала Soft skills жаны бла ишлеген, жаш къауумну сынамларын байыкъландырыргъа болушхан, студент биригиулени бшчылары эм вузланы келечилеридиле.
Битеуроссей студент союзну таматасы, «Soft skills наставник» программаны башчысы Олег Цапко юйретиучюлени школун ача, жыйылгъанлагъа проектни юсюнден хапарлагъанды.
-Проектни юсюнден айтханда, бир кезиуде ол ма быллай жаш тёлю аудиторияда къуралгъанды, бусагъатда уа анга сурам ёсе барады. Бусагъатда урунуу рынокда бир тюрлю усталыкъ бла иш табаргъа бек къыйынды. Билимден сора да, сынам керекди. Жаш специалистлени уа кёбюсю команда бла ишлей, кеслерини энчиликлерин кёргюзте, профессионаллача сёлеше окъуна билмейдиле. Вузлада алкъынчы бу затлагъа юйретмейдиле. Аны ючюн биз Soft skills наставниклени къауумун къурап башлагъанбыз. Бу жол мени коллегаларымдан сынамыгъызны кючлерге эм керти юйретиучуле болуругъузну тежейме,- дегенди жаш адамлагъа Олег Цапко.
«Soft skills» наставник проектни биринчи кесеги «Машукда» жаш тёлю жаны бла федерал агентство (Росмолодёжь) берген грантха КъМКъУ-ну студентлери бла аспирантларыны профсоюз организациясы бардырады. Битеуроссей студент союзну таматасы айтханнга кёре, проектге къатышыргъа сюйген вузла бюгюнлюкде окъуна кёпдюле. Аланы келечилерин юйретирча жюзден аслам университетден заявкала келгендиле.
Жыйылгъанланы алгъышлай, КъМКъУ-ну студентлерини профсоюз организацияларыны таматасы Бёзюланы Ислам, битеуросссей школ къысха заманны ичинде баргъанлыкъгъа, сынамлы специалистлени хайырындан кёп затха юйренирге боллугъун чертгенди.
Бу жол юйретиучюлени школуну билим бериу программасы бай болгъанды. Анга «Лидери России», Росмолодёжьну, Москваны мэрини грантла берген фондуну, комерциялы болмагъан организацияланы эм бизнес биригиулени келечилери, тренерлери, специалистлери да къатышхандыла. Ала лекцияла, мастер-классла ётдюргендиле.
Бютюнда бег а жаш адамла «Битеукавказ жаш тёлю тренинг араны» таматасы, «Лидери России2019» конкурсну финалисти, «Феникс» жаш тёлю школну автору Лилия Надергулованы, Сбербанкны «Ишни волонтёрлары» деген тебиуюню юйретиучюсю Дмитрий Ногтевни лекцияларын жаратхандыла.
Форумну ахырында анга къатышханлагъа шагъатлыкъ къагъытла берилгендиле. Ызы бла къонакълагъа Элбрус курортда экскурсия бардырылгъанды. Аны чеклеринде Чегетде болгъандыла, миллет азыкъла бла сыйланнгандыла, канатка бла 3100 метрге чыгъып Минги тауну, къаяланы да ариулукъларына къарагъандыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: