Печатым и махуэр ягъэлъапIэ.

Урысей печатым и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэр щагъэлъэпIащ Налшык къалэм дэт Печатым и унэм.
ХъыбарыщIэхэр цIыхубэм я деж нэзыхьэс IэщIагъэлIхэм ехъуэхъуащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Къумахуэ Мухьэдин.
- ЦIыхум и гъащIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ лэжьыгъэщ журналистхэм ирахьэкIыр. Ахэр къогъуэгурыкIуэ я псалъэм пщIэ иIэу, хъыбарыфIхэр цIыхухэм лъагъэIэсу. Ды­хуейт адэкIи фи зэфIэкIым хэвгъэхъуэну, ехъулIэныгъэ­щIэхэр фиIэну. IэщIагъэ къыхэфхам и хъер флъагъуну ди гуапэщ, - жиIащ Къумахуэм.
Министрыр къеджащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей печатым и махуэмкIэ журналистхэм къызэрехъуэхъу тхыгъэм. ХъыбарегъащIэ IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIым папщIэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и ЩIыхь тхылъыр хуагъэфэщащ республикэм и журналист 29-м. Абыхэм яхэтщ «Адыгэ псалъэ» газетым и къудамэм и унафэщI, «Iуащхьэмахуэ» жур­налым жэуап зыхь и секретарь Истэпан Залинэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Багъэтыр Луи­зэ, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и журналистхэу Моттаевэ Светланэрэ Габуевэ Аннэрэ, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Жангуразовэ Нажабат, «Советская молодежь» газетым и лэжьакIуэ Печоновэ Наталье, нэгъуэщIхэри.
КъБР-м и МВД-м и ФIыщIэ тхыгъэхэр хуагъэфэщащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, газетым и редактор Уэрдокъуэ Женэ, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Конаревэ Наталье, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмалрэ газетым и редактор Тикаевэ ФатIимэрэ, «Советская молодежь» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къардэн Мухьэмэд, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ, ТАСС урысей хъыбарегъащIэ IэнатIэм и корреспондент Гериевэ Iэсият сымэ, нэгъуэщIхэми.
Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Соловьёв Геннадий къыбгъэдэкIыу зи махуэр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Шаваевэ Ра­зият. Абы IуэхущIапIэм и ЩIыхь тхылъхэмрэ ФIыщIэ тхыгъэхэмрэ зыхуагъэфэщахэм яритыжащ. Урысейм и ­журналистхэм я зэгухьэныгъэм и ЩIыхь тхылъыр къы­хуа­гъэфэщащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор Жыласэ Маритэ. КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и ЩIыхь тхылърэ дыжьын дамыгъэрэ иратащ «Адыгэ псалъэм» и лэжьакIуэ Щомахуэ Залинэ, «Нур» журналым и редактор нэхъыщхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Аброкъуэ Бэллэ, нэгъуэщIхэми.
Урыс географие зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэмрэ УФ-м Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэмрэ къабгъэдэкIыу ягъэлъэпIащ «Кабардино-Балкарская правда» газетым и лэжьакIуэ Бэрбэч Борис.
Апхуэдэуи а махуэм ягъэпэжащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм тхыгъэ нэхъыфIхэр ягъэбелджылын мурадкIэ 2019 гъэм и кIэм иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм щытекIуахэр.

КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.
Поделиться: