Къурулушчула махтаугъа тийишлидиле.

Былтыр Къабарты-Малкъарда ишленип бошалыргъа керек болгъан объектлени бары да хазырдыла, аланы хайырланып башларгъа эркинлик берген документлери да алыннгандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда ЖКХ министерствосундан.
Бу тизмеге Нальчикде 1224 жерли орта школ, юч жыллары толмагъан 860 сабийге 19 ясли, Саратовское эм Псынадаха элледе фельдшер-акушер пунктла, Атажукинода бла Аушигерде спорт майданла, Прохладныйде спорт-саулукъландырыу эмда Залукокоажеде физкультура-саулукъландырыу комплексле киредиле. Аны бла бирге былтыр Сармаково эмда Приречное элледе жашагъанланы таза суу бла жалчытыу проектле да тамам этилгендиле. «Нальчик-Южный» транспорт объектде, «Зарагиж» туркластерде эмда Зарагижде ГЭС-ни къатында эки подстанцияда ишле уа планда белгиленнгенича бардырыладыла.
Быйыл да кёп иш этилликди. Ол санда 27 ясли, Солдатское элде бла Чегем шахарда 250 эмда 500 жерли орта школла, Къашхатауда, Бахсанда эмда Къарагъачда биришер кёп функциялы физкультура-саулукъландырыу комплексле, Псыхурейде бла Шалушкада спортзалла эмда Нартанда Маданият юй сюерге, сора дагъыда Куркужинде жашагъанланы таза суу бла жалчытыргъа умут этиледи.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: