Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Россей басманы кюню бла АЛГЪЫШЛАУУ.

Профессионал байрамыгъыз – Россей басманы кюню бла – сизни жюрегимден алгъышлайма.
Басма сёзге ийнаныулукъ бек магъаналыды, журналист усталыкъгъа хурмет эм сый да анга кёре уллудула. Кёп жылланы басма СМИ-лерибиз Къабарты-Малкъарда эм андан тышында жерлерин тапхан болумланы ачыкълагъанлай турадыла, адамлагъа тюз эм керекли хапарны билдиредиле, жамауат оюмну къурайдыла. Халкъ арасында тийишли ахшы кёз къарамланы къурау, бирликни бла келишиулюкню, шуёхлукъну бла бир бирни ангылаулукъну кючлеу ишде журналистлени къошумчулукъларына да биз бийик багъа беребиз.
Кюн сайын бардыргъан огъурлу ишигиз, усталыгъыгъызгъа кертичилигигиз ючюн ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Власть органла бла журналистле мындан арысында да хайырлы ишчи байламлыкъла жюрютюрюклерине, ала республикада жамауат-политика тохташыулукъгъа, адамланы жашауларын игилендириуге себеплик этериклерине ийнанама.
Сизге саулукъ-эсенлик, Къабарты-Малкъарны игилигине жораланнган жангы чыгъармачылыкъ жетишимле тежейме.

Поделиться: