Къыйматлы проектлени бардырыуну къайгъысын кёре.

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосуну мелиорация жаны бла департаменти видеоконференция халда кенгеш бардыргъанды. Анда «Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» къырал проектни эм «Россейни мелиоратив комплексин айнытыу» программаны жашауда бардырыуну, алагъа бёлюннген бюджетни хайырланыуну юсюнден айтхандыла. Андан сора да, 2013-2020 жыллада эл мюлк бёлюмню айнытыу къырал программаны ол санда эл мюлк продукцияны рыногун тийишли халда къурауну да сюзгендиле.
Кенгешге Къабарты-Малкъардан эл мюлк министр Хасан Сижажев, аны орунбасары Мачраил Шетов, ведомствону келечилери эм мелиорация жаны бла инвестиция проектлени бардыргъан эл мюлк предприятияланы бла элли-фермер мюлклени таматалары къатышхандыла.
Быйыл 25 ноябрьге этилген эсеплеге кёре, «Россейни мелиоратив комплексин айнытыу» программаны чеклеринде 4200 гектар чакълы жерде мелиоратив системаланы бла гидротехника объектлени къурулушу бардырылгъанды, жангыртыу эм техника бла да жалчытыу ишле тамамланнгандыла. Ол план бла белгиленнген 7470 гектардан жалан 56,2 процентиди. Бюгюнлюкде 3602 гектарда 16 объект битдириле турады.
«Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» проектге кёре уа мелиоратив системалада бла гидротехника сооружениялада 1575 гектарда игилендириу ишле бардырылгъандыла эм жангы оборудование да алыннганды. Ол этилирге керек ишледен 1,05 процентге аслам болгъанды. Анга да къарамай, жылны ахырына энтта да 251 гектарда объектлени ремонтун бошар мурат этиледи.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: