Проектле къурауну школу.

КъМКъАУ-да «Крим» деген биригиуню жыйылыууну чеклеринде студентлеге деп «Проектле къурауну школу» бардырылгъанды кёп болмай. Вуздан билдиргенлерича, бу билим бериу программа проектле къураргъа эмда къорууларгъа юйретир умутда жарашдырылгъанды.
Университетни юйретиу эмда социал иш жаны бла управлениясыны таматасы Аскерхан Шхагапсоев эм реклама сферада специалист Эльдар Шонтуков тренингле бардыргъандыла. Алада студентлени къауумда ишлерге юйретгендиле, жаш тёлюню арасында тёзюмсюзлюкню жолун кесиуню, тюз жашау этиуню пропагандасыны юсюнден да сёлешгендиле.
Проектле къурау сферада эксперт Ляна Лиева социал проектированияны, документацияны жарашдырыу жорукъланы, презентацияла эмда къоруулау ишлени къурауну юсюнден толу хапар айтханды. Андан сора жыйылыугъа къатышхан студентлеге кёп жаны бла тийишли рекомендацияла да берилгендиле.
Быллай тюбешиулени вузда мындан арысында да бардыра турургъа таукел болгъанларын айтхандыла.

Омарланы Мурат.
Поделиться: