Ток бла жалчытыуну – чурумсуз.

КъМР-ни энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Ирина Безникова республиканы Электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабыны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда сёз къышны чурумсуз ётдюрюуню юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле министерстводан.
Электроэнергетикада иш къалай къуралгъаныны, сууукълагъа хазырланыу не халда болгъаныны юсюнден ток бла жалчытыучу организацияланы келечилери билдиргендиле. Ала айтханнга кёре, битеу тийишли мадарла этилгендиле, ол санда юйретиуле да бардырылгъандыла. Ток ызланы тийрелерин тазалау, эски оборудованияны жангыртыу, бузну эритиучю аппаратураны тийишли халгъа келтириу жаны бла да аслам иш тындырылгъанды. Дежурный службала уа бирлешип къармашыргъа хазырдыла.
Алайды да, къыш кезиуде иш чурумсуз боллугъуна ышаныу барды, дегендиле жыйылыуда эмда тийишли оноу этгендиле.

Омарланы Мурат.
Поделиться: