Социальнэ проектхэр зэрызэхалъхьэм зыхуагъасэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Бэрбэч Хь. М. и цIэр зе­зыхьэм, и колледжхэмрэ институтхэмрэ я япэ курсхэм щIэс студенти 100-м щIигъу хэтащ «Социальнэ проектхэр зэхэлъхьэнымкIэ хабзэ нэхъыщхьэхэр» республикэ семинарым. Ар къы­зэригъэпэщащ ­КъБР-м Волонтёр Iуэхум зыщегъэу­жьынымкIэ и ресурс центрым.
Семинарым иIэ мыхьэ­нэр зэпкърахыу къэпсэ­лъащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Мокаев Ашэмэз, ­КъБР-м Къалэн куэд зыгъэзащIэ и центрым и уна­фэщIым и къуэдзэ Жабеловэ Гюльнарэ, ­КъБР-м Волонтёр Iуэхум зыщегъэу­жьы­нымкIэ ресурс центрым и унафэщI Алексейчик Татьянэ сымэ.
«Дэ ди мурадщ мы зэхыхьэр къэдгъэсэбэпу социальнэ проектхэр зэхэлъ­хьэнымкIэ хабзэ нэхъы­щхьэхэм щыгъуазэ фыт­щIыну. Ар куэдкIэ сэбэп къыфхуэхъуну си гугъэщ. АтIэми, социальнэ IэнатIэм куэд къызэщIеубыдэ икIи мурадыщIэхэмрэ проектыщIэхэмрэ гъащIэр егъэ­фIэкIуэным хуэунэтIынымкIэ Iэмал мыухыжхэр щыIэщ», - жиIащ Мокаев Ашэмэз.
Социальнэ проектхэр тэмэму зэхэлъхьэным теу­хуа семинархэр ирагъэкIуэкIащ Тэтэрстан Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и унафэ­щIым и чэнджэщэгъу Му­тугулиннэ Гульфие, граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэмрэ социальнэ Iуэху­хэмрэ зегъэужьыным хуэгъэза щIыналъэ прог­рам­мэхэмкIэ эксперт Куэт Жаннэ сымэ.
Котовэ Жаннэ тепсэ­лъыхьащ УФ-м и лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ студентхэм яIэ зэфIэкIым. Абы къигъэлъэгъуащ социальнэ проектхэм зэпIэ­зэрыту зегъэужьыным хуэу­нэтIауэ ООН-м зэхилъхьа мурадхэм езэгъыу, тхьэ­мыщкIагъэр гъэкIуэ­дыным, щIылъэм и ресурсхэр ­хъумэным телажьэу, УФ-м и стратегие зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэхэм езэгъыу щытын зэрыхуейр.
Мутугулиннэ Гульфие социальнэ проектхэр зэхэлъ­хьэным теухуа дерс иригъэкIуэкIащ. Семинар­ым щIэсахэм абы яжриIащ дэтхэнэ проектми и мурадыр, ар зэрагъэзэщIэну зэма­ныр, апхуэдэу текIуэдэ­ну ­ресурсхэр зыхуэдизыр нэ­хъы­­щхьэ дыдэу зэрыщы­тыр.
Семинарым хэтахэм къы­зэрыхагъэщхьэхукIамкIэ, ди республикэм и дежкIэ иджыпсту зи чэзу Iуэхухэм ящыщщ «Экологие», «Узыншагъэр хъумэныр», «ФIагъ зиIэ гъуэгу шынагъуэн­шэ­хэр», «ПсэупIэмрэ къалэм и щытыкIэмрэ», «Егъэ­джэ­ны­гъэ», ­«Демографие», «Щэн­­хабзэ» унэтIы­ныгъэ­хэр.
Семинарыр иуха нэужь абы хэта псоми сертификатхэр иратащ.

КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: