Сабий садикле жетиширикдиле.

Кёп бармай «Демография» миллет проектни чеклеринде Исламейни 4-чю номерли орта школунда 40 гитчеге ясли блок ачыллыкъды. Анга жыл санларына кёре эки къауум жюрюрюкдюле. Мекямда ойнаучу, жукълаучу, медицина отоулары, актовый эм спорт заллары да боллукъду. Арбазда уа илляуучлары, жатмалары эмда башха затлары бла майдан къураллыкъды.
Андан сора да, Кубаны 1-чи, Заюкованы 3-чю номерли орта школларында 40 эм Атажукино элни прогимназиясында 60 гитчеге жангы ясли корпусла ишлене турадыла. Алагъа эки айлары болгъанладан башлап юч жылларына дери 200 чакълы сабий жюрюрюкдю.
Алгъаракъда муниципалитетни администрациясыны башчысы управленияланы эм къурулуш организацияланы таматалары бла бирге объектледе иш къалай баргъанына къарагъанды. Подряд организацияланы, мектеплени таматалары бла тюбешгенди, юйле графикге кёре бите баргъанларын да жаратхандыла.
Бахсан районда школгъа дери билим бериу программа 19 мектепде бардырылады. Андан тышында, эки орта школда бла бир прогимназияда 130 гитче жюрюрча мадар этилгенди. Саулай да сабий садлагъа жюрюгенлени саны 4009 адамгъа жетеди, деп билдириледи районну пресс-службасындан.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: