Поэзияны жарыкъ дуниясында.

Декабрьни ал кюнлеринде Къабарты-Малкъарны халкъ поэти,
РСФСР-ни М.Горький атлы къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны 85-жыллыгъына жоралап поэзияны байрамлары къураллыкъдыла.
5 декабрьде Къырал концерт залда сабийлеге деп «Юйлени башларында тейри къылыч» атлы адабият байрам бардырыллыкъды. Анга назму окъуулада хорлагъанла да къатышырыкъдыла. Фойеде Зумакъулланы Танзиляны чыгъармаларына кёре сабийле жазгъан суратланы кёрмючю боллукъду. Башланыуу14:00 сагъатда.
6 декабрьде Поэзия аллеяда (Атажукъ улуну бахчасында) Зумакъулланы Танзиляны назмуларын опен-эйр халда окъуулары къураллыкъдыла. Башланыуу 14:00 сагъатда.
6 декабрьде Музыкалы театрда Зумакъулланы Танзиляны юбилейине жораланып республиканы жамауатыны жыйлыуу эмда адабият-музыка ингир бардырыллыкъды. Башланыуу 18:30 сагъатда.
7 декабрьде Зумакъулланы Танзиляны туугъан журтунда, Элбрус районда, байрам тюбешиуле ётерикдиле.
Соруулары болгъанла бу телефон номерге сёлешсинле: 42-43-13.

Поделиться: