Миллетлени араларында халлагъа энчи эс бурургъа, аланы игилей сакълауну дайым къайгъысын кёрюрге тийишлиди.

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.
Къонакъла «Кванториум» паркны бир ненча окъуу классыны иши бла шагъырейленнгендиле. Энерджи-кванториумну отоуунда алагъа тау районлада хайырланыргъа боллукъ гидроэлектростанцияны моделин кёргюзтгендиле. Къыралны башчысы космо-кванториум классны окъуучулары бла ушакъ этгенди, дагъыда «Жаш къутхарыучу» классда да болгъанды.
Кюнню экинчи жарымында уа Правительствону юйюнде Владимир Путин Россейни Президентинде миллетле аралы халла жаны бла советни кенгешин бардыргъанды. Анда РФ-ни Къырал миллет политикасыны стратегиясы сюзюлгенди. Жыйылыуну ача, Владимир Владимирович «Кюн шахарда» болгъанын, анда кёргенине бек бюсюрегенин айтханды эмда Казбек Коковха ыразылыгъын билдиргенди.
- Барыгъызны да ары барып, бу сейир жерни иши бла шагъырейленирге чакъырама. Жылны ахырында уа фахмулу сабийлеге ара да ачыллыкъды, ол а башха билим бериу учрежденияла бла байламлыкъла жюрютюрюкдю, -дегенди Президент.
Сюзюллюк соруугъа кёче, ол Шимал Кавказны Россейни тарыхында магъанасы бек уллу болгъанын белгилегенди. «Мында ёмюрледен бери да кёп миллетлени келечилери бирге жарашып жашайдыла. Аланы хар бири да кесича энчиди, адет-тёрелери, тарыхлары, тиллери, культуралары, жигитлери бла да ёхтемленирге эркиндиле. Мында къонакъбайлыкъ, ата-анагъа, юйюрге, таматалагъа хурмет этиу дегенча миллет адетле бийикде жюрютюледиле. Кавказлыла Россейге кертичиликлерин кёп кере кёргюзтгендиле, къыралны къорууларгъа керек заманда бирча ёрге къопхандыла», -дегенди Владимир Владимирович.
Къыралны оноучусу быллай патриот сезим битеу россейли жамауатны бирикдиргенин, миллетле эм динле аралы келишиулюкню мурдору болгъанын чертгенди. «Алай миллетле аралы халлагъа энчи эс бурургъа, аланы игилей сакълауну дайым къайгъысын кёрюрге тийишлиди. Аны ючюн регионланы башчыларын къырал миллет политика ишлени контрольда тутаргъа, миллет-культура жамауат биригиуле бла байламлыкъла къураргъа чакъырама», -деп къошханды ол.
Владимир Путин диаспораланы, илму эм чыгъармачылыкъ интеллигенцияны, дин къуллукъчуланы, жаш тёлюню арасында хурметлери жюрюген адамланы оюмларына тынгыларгъа, аланы башламчлыкъларына эс бурургъа, жамауат советледе, башха консультатив органлада кеслерини оюмларын ачыкъларгъа онг берилирге кереклисин да айтханды.
- Алай структураланы къурагъан азды, ала хайырлы ишлерча, кезиуден кезиуге жыйылмай, къыралыбызны айнытыу жаны бла магъаналы, жамауатны къайгъы этдирген  сорууланы сюзюуге къатышып, властьны керти партнёрлары болургъа тийишлидиле,-деп белгилегенди ол.
Властьны жанындан а быллай ушакъгъа миллетле, динле аралы халланы иги билген, культураны халин терен ангылагъан адамла бардырыргъа кереклисин да белгилегенди къыралны башчысы. «Мен ол жумушла ючюн жууаплы къуллукъчуланы билимлерин ёсдюрюуню юсюнден айтханма,- деп эсгертгенди Президент. - Бу ишни андан ары бардырыргъа, специалистлеге квалификацияларын, сынауларын ёсдюрюрге онг берирге керекди. Ала даражалы вузлада билим алырча, шёндюгю методикалагъа кёре юйренирча, регионла бир бирлерини сынауларын билирча амалла къуралыргъа тийишлидиле».
Владимир Путин Къырал миллет политиканы стратегиясына кийирилген тюзетиулени эсге алыргъа, стратегиялы планирование жаны бла документлени жангыртыргъа кереклисин да айтханды, ол санда патриот ниетде юйретиу, жаш тёлю политика жаны бла жумушланы да.
Къыралны регионларындан инсанла иш излеп, башха жерлеге кёчгенлерини проблемасын да кётюргенди ол. Жаш адамла туугъан жерлеринден башха шахарлада жамауат жашаугъа, экономикагъа чырмаусуз сингерча тап онгла къураргъа кереклисин да белгилегенди ол.
- Окъургъа, ишлерге сюйгенлеге болушургъа, себеплик этерге хазырбыз. Алай экстремизмни, радикал ниетлени жаяргъа кюрешгенлени жолларын кесерге борчлубуз,-дегенди къыралны оноучусу.
РФ-ни Президенти быйыл ООН-ну башламчылыгъы бла Халкъланы ана тиллерини жылыча белгиленнгенин эсгертгенди. «Россейде Халкъ чыгъармачылыкъны, миллетлени тин хазналарыны жылын бардырыргъа кереклисини юсюнден бир ненча кере айтылгъанды. Аны 2022 жылда бардырыргъа боллукъду»,-деп билдиргенди ол.
Сёзюню ахырында Владимир Путин Уллу Хорламны 75-жыллыгъына хазырланыу башланнганын, келир жыл РФ-де Эсгериуню эм кишиликни жылы боллугъун белгилеп, къууанчлы жумушла барысы да бийик даражада бардырылыргъа кереклисин да айтханды.
- Хорламгъа Россейни битеу халкълары да къошумчулукъ этгендиле. Ол къазауатны сылтауларын, миллионла бла адамланы жашауларын юзген урушну къыйынлыгъын эсде тутаргъа борчлубуз. Душманны совет халкъ жокъ этгенди, Европаны, битеу дунияны да нацизмден къоруулагъанды. Ол къазауатны тюз тарыхын сакъларгъа тийишлиди, -деп, Россейни Президенти Советни келечилерин, битеу жамауат организацияланы да юбилейге хазырланыугъа къатышыргъа чакъыргъанды.

Поделиться: