Тюклю тонну жалгъан болгъанын ачыкъларыкъ белги.

Сунмай тургъанлай биринчи къар да жауду, адамла да жылы кийимлерин кийдиле. Болсада бу кюнледе тюкенледе тюклю тонланы сатыу да къыстау барады. Аланы багъалары тюрлю-тюрлюдюле, алай не учузу да бир ненча минг сом турады. Сёзсюз, мында хар адам да биринчиден - «быллай багъалы зат ала эсем, аны качествосу да иги болургъа керекди» дейди. Алай ол оюм жашауда да алай болурму?..
Талай жыл алгъын бизни къыралда тюклю тонланы сатыуда жангы жорукъ сингдирилген эди. Анга кёре, алада хар биринде да энчи белгиси (КИЗ) болургъа керекди. Россейде фабрикалада тигилген тонланы белгиси жашил тюрсюнлю боллукъду, тыш къыралладан келтирилгенлени уа – къызыл. Алыучу кесини сотовый телефону бла ол белгини суратха тюшюрюп, энчи программа бла бу тон къайда этилгенин, къайсы жаныуарны терисинден жарашдырылгъанын, фасонун, башха энчиликлерин да билирге боллукъду. Тюкенде орнатылгъан энчи аппарат да ол информацияны кёргюзтюрюкдю.
Экспертле айтханларына кёре, бу амалны хайырындан сатыуда жалгъан, налоглары тёленмеген неда таможнядан жашырын келтирилген тонланы саны иги да азайырыкъды. Бир белгини багъасы артыкъ уллу боллукъ тюйюлдю, ол себепден бу жорукъ сингдирилгенини хатасындан хазыр товарны багъасы да тюрленмезге керекди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: