Жангы жылгъа–саугъала эм салют бла.

Нальчикни мэриясы Жангы 2020 жылгъа хазырланып башлагъанды. Къырал кереклени сатып алыуну сайтында билдирилгенича, байрам салютха шахар бюджетден 495 минг сом къоратыллыкъды. Аны бардырыргъа сюйгенлени аукционунда «ПИРО-ДОН» компания хорлагъанды.
Фейерверкни, излемлеге кёре, 3 жерден бир минутну ичинде 40 кереден аз болмай атдырыргъа керекди. Саулай да салют 8 минутну барлыкъды.
Андан сора да, мэрия 48 минг сом багъасы 250 жумушакъ илляу бла конфетле алгъанды. Аукционнга дери татлы саугъаланы 1,2 миллион сом багъасы алыр мурат бар эди, болсада аны кезиуюнде ол багъа 714 минг сомгъа дери тюшгенди эм шахар бюджетни къоранчлары азайгъандыла.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: