Къошакъ билим бериуню къыйматын кётюрюуню юсюнден сёлешгендиле.

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Экономиканы бийик школуну (ВШЭ) келечилери «Къошакъ профессионал билим бериу: окъутуу амалланы къурау эм айнытыу» деген семинар ётдюргендиле. Анга жюзден аслам преподаватель къатышханды
Жыйылыуну ача, ВШЭ-ны таматасыны орунбасары Илья Коршунов семинарны бардырыргъа эмда «Хар кимге жангы амалла» къырал проект бла шагъырей этдирирге онг тапдыргъаны ючюн КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудовха ыразылыгъын айтып, къошакъ билим бериуню университетде айнытыуну онгларыны юсюнден хапарлагъанды.
-Къошакъ билим бериу бла кюрешгенле жашауну сюйген, жамауат бла тири байламлыкъ жюрютген, билимлерин жарата билген адамладыла. Илму жаны бёлюмде къармашханланы хар бирини да аллай онглары бардыла. Аны ючюн адамла сурарча амалла къураргъа эмда рынокну излемлерин да билирге керекди, - дегенди Илья Коршунов.
«Хар кимге жангы амалла» проектни юсюнден айтханда, аны магъанасы тохтаусуз билим бериу системаны ишлетиргеди. Ол къошакъ эм профессионал билим бериу программаладан къураллыкъды. Алай бла, 2024 жылгъа анга 15 миллион адам неда бизнес эмда предпринимательлик бла кюрешгенлени 1.5 тенгли бири къатышыргъа керек боллукъдула.
Къошакъ билим бериу стратегия къыйматлы болур ючюн, жамауатны сурамына келиширге, жангы технологияла бла жалчытылыныргъа, багъасы да кёплеге келиширча болургъа керекди.
ВШЭ-ны баш эксперти Мария Сафонова уа къошакъ билим бериу программаны къурау бла байламлы документлени жарашдырыуну юсюнден билдиргенди. Бирси регионла да бу жаны бла къалай ишлегенлерини, къайсы программаланы бардыргъанларыны юсюнден а ВШЭ-ны аналитики Максим Мирошников айтханды.
Семинарны чеклеринде экспертле ишчи къауумлагъа къошакъ билим бериу жаны бла программаланы къураргъа, аланы бардырыргъа, ол санда багъаларын да сала билирге юйретгендиле.
Жангыдан семинаргъа къатышыргъа сюйгенлеге ол декабрьде башланырыкъды. Ары дери уа, дистанция технологияланы хайырланып, ишчи къауумлагъа проектле къураргъа болушурча вебинарла бардырыладыла. Келир заманда уа ишлерин къорууларча да онг берилликди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: