Къуэн Аслъэн и унагъуэм я нэIэ тетщ.

Республикэ МВД-м и лэжьакIуэхэм ящыгъупщэркъым зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэр, я нэIэ трагъэтщ абыхэм я унагъуэхэм.
Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, полицэм и полковник Мамхэгъ Назир, министерствэм къулыкъущIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Гуляев Алексей, Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ Управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Маргъущ Азрэт сымэ щыIащ и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда Къуэн Аслъэн Зулимбэч и къуэм и унагъуэм. Аслъэн КъБР-м щыIэ МВД-м и полицэм и плъыр-пост къулыкъум и батальон хэхам щылэжьащ, полицэм и сержантт.
2013 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м ППСП-м и гупым Налшык къалэм къыщагъэувыIащ цIыхуищ, я дэфтэрхэр къапщытэну. ЩIэпхъаджащIэхэр IэщэкIэ къапэуващ полицейхэм икIи Къуэн Аслъэнрэ абы и ныбжьэгъумрэ уIэгъэ хьэлъэхэр ягъуэтащ. Абы иужькIэ махуитIщ Аслъэн зэрыпсэужар. Абы къыщIэнащ сабиитI. Урысей Федерацэм и Президентым и УказкIэ Къуэн Аслъэн къыхуагъэфэщащ «И хахуагъэм папщIэ» медалыр, мыпсэужу.
- Аслъэн цIыху гуапэу щытащ. И гъащIэм и иужьрей дакъикъэм нэсыху ар хуэпэжащ и къалэным, - жиIащ Мамхэгъым.
ХьэщIэхэм зи щхьэгъусэр зыфIэкIуэда Дианэ иратащ удз гъэгъахэмрэ саугъэтхэмрэ, щыгъуазэ защIащ я псэукIэм. Мамхэгъ Назир абы жриIащ сыт и лъэныкъуэкIи зэрызыкъыщIагъэкъуэнур.
Къуэн Дианэ фIыщIэ яхуищIащ я нэIэ къазэрытетым папщIэ.

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться: