Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле.

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда сюзюлген темала: Россейни Президентини гранты бла хайырланып, сагъынылгъан китапханада осал кёргенлеге социал –маданият ара ачаргъады эмда аланы маданиятда бла искусствода битеумиллет магъаналы чыгъармачылыкъ проектлерине болушлукъ бериудю.
Жыйылыугъа Урунуу эм социал къоруулау жаны бла министерствону, социал страхование фондуну регион бёлюмюню, социал болушлукъ бла жалчытыу араны, Пенсия фондну, 3-чю номерли поликлиниканы, Сокъурланы Битеуроссей биригиуюню регион бёлюмюню, Нальчикде Ата журт урушну ветеранларыны, урунууну, Сауутланнган кючлени советини келечилери къатышхандыла.
Социал страхование фондну келечиси Хамит Сижажевни айтханына кёре, келир жылдан сокъурлагъа цифралы технологияла жаны бла кереклени реабилитация жаны бла федерал тизмеге къошхандыла. Дагъыда быйылны тизмесинде сакъатлагъа ауаз бла ишлеген тонометрле эм ортопед чурукъла болгъанын да айтханды. Андан сора санаторийлеге путёвкала бла жалчытыуну юсюнден да ангылатханды – социал пакети болгъан инвалидге жылгъа бир кере къырал хакъсыз путёвка береди. Аны алыр ючюн поликлиникадан страхование фондха къагъыт элтирге керекди.
Урунуу эм социал къоруулау жаны бла министерствону келечиси Анзор Тохов жыйылгъанлагъа «Урушну сабийлери» программаны юсюнден хапарлагъанды. Шахарда пандусланы жангы излемлеге кёре тюрлендире тургъанларын да билдиргенди. Социал болушлукъ бла жалчытыучу араны келечиси Къазийланы Зарема уа, кеси алларына чыгъып аш - азыкъ алалмагъан инсанлагъа болушлукъну къалай бардыргъаныны юсюнден айтханды. Аллай къауумгъа 20килограмм картоф, 5килограмм сохан, 1 литр чёплеу жау эм ууакъ керекле хар айдан бериледиле. Бу арадан болушлукъ алыр ючюн медицина-социал экспертизаны юйге чакъырыргъа кереклисин чертгенди.
Ызы бла къонакъла соруулагъа жууапла бергендиле. Хар тилекни да къысха заманны ичинде тамамларгъа сёз бергендиле.

ТОКУМАЛАНЫ Салим.
Поделиться: