Жерлешлерин эсгергендиле, батырлыкъларыны юслеринден айтхандыла.

Нарткъаланы 6-чы номерли школунда кеслерини борчларын толтургъан кезиуде аманлыкъчыланы къолларындан жоюлгъан полициячыла Асанланы Муратны, Амурбек Битоховну, Арустам Альборовну, Асланбек Куашевни эсгериуге аталгъан Кишиликни дерси бардырылгъанды. Жашла барысы да Урван районда туугъандыла.
Аланы хурметин кёрюрге келгенлени арасында КъМР-ни Парламентини депутаты Мурадин Карданов, ич ишле органланы ветеранларыны районда советини башчысы Леонид Анимуков эм башхала да бар эдиле.
Дерс аманлыкъчылыкъгъа къажау кюрешде жанларын берген полициячыланы бир минут шумсуз туруп эсгериуден башланнганды. Жыйылгъанла жерлешлерин эсгергендиле, аланы батырлыкъларыны юслеринден айтхандыла.
Асанланы Муратны устазы Татьяна Рябикова уа кёлю толуп сёлешгенди. Ол Мурат сабийликден окъуна низамлы, намыслы жаш болгъанын, школда иги окъугъанын айтханды. Асанланы Мурат 2016 жылда ауушханды, анга ол кезиуде жаланда 37 жыл толгъан эди. Аны эки жашы къалгъандыла.

Поделиться: