КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэм.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ «Дунейпсо кооперацэмрэ хамэ къэралхэм сату ядэщIынымрэ», «Лэжьыгъэм кърикIуахэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ», «Хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ, щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэхэм къыхалъхьэ жэрдэмхэр ядэIыгъыныр» лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъум.
Премьер-министрым гулъытэ хэха хуищIу къытеувыIащ бюджет ахъшэхэр зыхухаха Iуэхум къызэрыхуагъэсэбэпым, къэрал мылъкур къызэрыIахын хуей щIыкIэм теухуа хабзэхэм зэрытетымрэ ар зратын хуейхэм и пIалъэм зэраIэрыхьэмрэ: «НаIуэу зэрыщытымкIэ, ди къэралым, фэрэ дэрэ ди лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэ дыдэщ ар икIи а лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным теухуа хабзэхэр къызэпызыудхэм икъукIэ ткIийуэ ябгъэдыхьэнущ, уеблэмэ уголовнэ жэуапым щрашалIи къыхэхуэу», - къыхигъэщащ Медведев Д. А.
Къэбэрдей-Балъкъэрыр «Дунейпсо кооперацэмрэ хамэ къэралхэм сату ядэщIынымрэ» лъэпкъ проектыр гъэзэщIэным унэтIыныгъиплIкIэ хэтщ. Ахэр мэкъумэш IуэхущIапIэхэм, промышленностым я продукцэр нэгъуэщI къэралхэм яхуегъэшэным, Iуэхутхьэбзэ щIэным ехьэлIащ, дунейпсо кооперацэм зегъэужьыным пыщIащ. Программэм щыубзыхуахэр зэгъэхъулIэн мурадкIэ щIыналъэр яужь итщ хамэ къэралхэм щыпщэ хъуну мэкъумэшхэкIхэр гъэхьэзырыным. Къэралыр къазэрыдэIэпыкъум Iэмал къитынущ хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ щылажьэ IуэхущIапIэхэу хамэ къэралхэм зи продукцэхэр езыгъашэхэм я бжыгъэр 2024 гъэм ирихьэлIэу хэпщIыкIыу нэхъыбэ хъунымкIэ.
ХьэрычэтыщIэхэр дэIыгъыным хуэунэтIауэ республикэр лъэпкъ проектым унэтIыныгъитхукIэ хэтщ. Ахэр ехьэлIащ бизнес Iуэхухэр зэтеухуэнымкIэ щыIэ щытыкIэхэр егъэфIэкIуэным, хьэрычэт IуэхущIапIэ мыинрэ курытрэ зыгъэлажьэхэм льготэ яIэу мылъку яхухэхыным, фермерхэм грантхэмрэ зэрагъэгушхуэ Iэмалхэмрэ къахузэгъэпэщыным, мэкъумэш кооперацэм зегъэужьыным, нэгъуэщI зыбжанэми.
«Хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ» лъэпкъ проектым хыхьэу 2019 гъэм зэрыщIидзэрэ апхуэдэ IуэхущIапIэхэм финанс дэIэпыкъуныгъэу иратащ сом мелуани 193-м щIигъу, я лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпыну щIыналъэ сакъылэт фондым кредиту сом мелуан 847-м щIигъу къыхахын папщIэ. Куэд мыхъу щIыхуэхэр тынымкIэ фондым илъэсыр къызэрихьэрэ хьэрычэт IуэхущIапIэ мыинрэ курытрэ зыгъэлажьэхэм щIыхуэ 55-рэ яритащ, сом мелуан 57-м щIигъу хуэзэу.
«Лэжьыгъэм кърикIуахэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ» проектым щIыналъэхэр зэрыхыхьэ графикым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и мурадщ, а унэтIыныгъэм щызэфIигъэкIа щапхъэ нэхъыфIхэр къигъэсэбэпу, 2022 гъэм ирагъэкIуэкIыну зэпеуэм хэтыну.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: