Миллет проектге кёре – талай жангы патруль машинала.

КъМР-де МВД-ны Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу жаны бла управлениясына шёндюгю излемлеге келишген 58 патруль машина берилгенди. Анга аталгъан къууанчха КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.
Биринчиден, республиканы оноучусу Абхазия майданда тизилген «Skoda Oktavia» машинала бла шагъырейленнгенди. Полициячыланы алгъышлай, ол патруль транспорт «Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу» федерал проектни эмда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектни чеклеринде берилгенин айтханды.
-Быллай автомобильледе жолларыбызда къоркъуусузлукъ бютюнда тынгылы сакъланырыгъына ишеклигим жокъду. Миллет проектле жолда жюрюуге къатышханланы саулукъларын, жанларын къутхарыугъа, авариялада ёлгенлени азайтыугъа бурулупдула,-деп, Казбек Валерьевич жыйылгъанланы Ич ишле органлада къуллукъ этгенни кюню бла алгъышлагъанды.
КъМР-де Ич ишле министрни къуллугъун толтургъан Назир Мамхегов жолда жюрюуге къатышханланы къоркъуусузлукъларын жалчытыу право низамны сакълаучуланы баш борчларындан бири болгъанын чертгенди. «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проект эмда «Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу» федерал программа да ол мурат бла жарашдырылгъандыла. Алада 2024 жылгъа дери жоллада болгъан къаугъалы болумлада ёлгенлени санын хар 100 минг адамгъа тергегенде, тёртеуленнге дери азайтыргъа деп аллай борч салыннганды»,-деп эсгертгенди ол.
Ведомствону оноучусуну айтханына кёре, жангы патруль машинала энчи оборудование бла жалчытылыпдыла, ала уа жоллада болумну контрольда тутаргъа себеплик этерикдиле. «Алай бла полициячыланы жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла болдурмау жаны бла мадарланы бийик даражада тамамларгъа онглары боллукъду. Бюгюнлюкде уа программада салыннган борчла жетишимли толтуруладыла. Жылны озгъан он айыны ичинде авариялада ёлгенлени саны 18,5 процентге азайтылгъанды. Жангы техниканы болушлугъу бла программада белгиленнген ёлчемлеге жетишаллыгъыбызгъа ишеклигим жокъду»,-дегенди ол.
Ызы бла Казбек Коков бла Назир Мамхегов машиналаны ачхычларын УГИБДД-ны бёлюмлерине юлешгендиле, ол санда жангы транспорт районлада жоллада болумну тинтиуде да хайырланыллыкъды.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: