Шимал-Кавказ федерал округну айнытыуну къырал программасын толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарёвну башчылыгъында «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыу» къырал программаны жашауда бардырыу вопросла бла байламлы кенгеш ётгенди. Аны ишине видеоконференция халда Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, СКФО-ну субъектлерини таматалары да къытышхандыла. Къырал программаланы толтурууда тюбеген жумушланы къуралыуларына, чыкъгъан соруулагъа эм аланы тамамлаугъа къаралгъанды.
Видеоконференцияны чегинде Сергей Чеботарёв айтханыча, Шимал Кавказны айнытыуну къырал программасы белгиленнген заманнга эм ёлчемлеге тийишлиликде толтурулады. Аны бла бирге министр жер-жерледе ишни тирилтирге, СКФО-ну субъектлерини таматаларын къырал программаны саулай тындырылыуун энчи контрольгъа алыргъа чакъыргъанды.
Кенгешде СКФО-ну субъектлерин социал сфераларын бла экономикаларын айнытыу жаны бла жети подпрограмманы чеклеринде 2020-2022 жыллада жашаугъа кийирирча инвестпроектлеге заявкаланы документлерин хазырлап эм Минкавказгъа берирге тийишлиси, «Корпорация развития Северного Кавказа» АО-ну 2020 жылгъа инвестиция проектлени портфелин хазырлауда ишлерин игилендирирге кереклиси белгиленнгенди.
-Барыгъыз да билесиз, регионланы экономикаларына билеклик этиуню быллай амалы жаланда бизни къырал программада хайырланылады, биз аны файдалыгъа санайбыз, нек дегенде ол Шимал Кавказны айнытыугъа инвестицияланы келиулерине уллу себепликди, - деп белгилегенди Федерал министерствону оноучусу.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну прессслужбасы.
Поделиться: