Командалы эришиуде - биринчи жер.

Минеральные Воды шахарда кикбоксингден тёрели командалы эришиу бардырылгъанды. Ол МВД-ны энчи бёлюмлерини борчларын толтура ёлген ишчилерини хурметлерине аталып къуралгъанды.
Анда Къабарты-Малкъарны командасы биринчи жерни алгъанды. Аны тренерле Анзор Сасиков, Кючменланы Рустам, Зубер бла Хазрет Ьецуковла хазырлагъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: