«Заманнга» жазылыу башланнганды.

Хурметли жамауат!
«Заман» газетге 2020 жылны биринчи жарымына жазылыу башланнганды. Бу магъаналы жумушну сиз почта связьны къайсы бёлюмюнде да тындырыргъа боллукъсуз. Ахшы ишни болжалгъа салмагъыз.

Поделиться: