Къыралланы бла регионланы жууукълашдырыргъа итинип.

Озгъан геуюрге кюн Къабарты-Малкъар къырал университетни мурдорунда «Точка кипения» форматда кинону эмда телевиденияны «Къонакъла» деген 13-чю Шимал Кавказ ачыкъ фестивальны башчысы Элана Кусованы, форумну директору, журналист, кинодокументалист Багъатырланы Илиясны, РФ-ни Журналистлерини союзуну председателини орунбасары Алексей Вишевецкийни, Тюрк къыралланы эмда регионланы халкъла аралы фестивалыны генеральный директору, Тюркню газетледе ишлеген журналистлерини председатели Демир Мендересни къатышыулары бла пресс-конференция болгъанды. Аны ача, Багъатыр улу бу тюбешиуню кезиуюнде сагъынылгъан эки фестивальны да башчылары келишимге къол саллыкъларын билдиргенди. Ол Россейни бла Тюркню араларында байламлыкъгъа да себеплик этеригин белгилегенди.
Эсгерте кетейик, фестиваль КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну тутхучлулукъ этиулери эмда РФ-ни Кинематографистлерини, Журналистлерини союзларыны, республиканы Культура министерствосуну, Кавказны халкъларыны россейли конгрессини партнёрлукъларында бардырылады. Пресс-конференция озгъан кезиуде уа  форумну жюриини председатели Евгений Голынкин, «Къыргъызфильм» къырал кинокомпанияны директору Айбек Джангазиев, Краснодарда Исскустволаны институтуну профессору Григорий Гиберт КъМКъУ-ну студентлерине мастер-классла кёргюзтгендиле. Аллай тюбешиуле аграр университетде окъугъан жашла, къызла бла да къуралгъандыла.
Вузла бла байламлыкъны юсюнден айта, Элана Муратовна аланы ректорларына фестивальны бардырыргъа себеплик этгенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди. Алай а студентле быллай жумушлагъа тирирек къатышсала сюйгенин да жашырмагъанды.
Сагъынылгъан жыйылыуну къуралыуундан хапарлай, ол онюч жылны ичинде бардырылгъанын, бюгюнлюкге дери ала юч келишимге къол салгъанларын айтханды. Алай бла Татарстанда муслийман кинону халкъла аралы фестивалы, Шимал Кавказны сурат алыучуларыны бла видеографларыны «Два крыла» деген форумлары, Айманов атлы халкъла аралы къазах фестивалы бла байламлыкъ жюрютедиле. Тюрк акъыллашыу жаланда келишимлени тизмесин кёбейтиу болуп къалмай, фестивальны жангы даражагъа чыгъарлыгъын, энди маданият бла байламлы ишлени халкъла аралы майданлада къураргъа боллугъун, къараучуланы, форумгъа къатышханланы саны да ёсе барлыгъын ангылатханды.
Демир Мендерес а аланы фестивальлары тогъуз къыралны бла анча да регионну бирикдиргенин билдиргенди. Алагъа Шимал-Кавказ фестиваль бла ишлеген, аны онючжыллыкъ сынамы бла шагъырейленнген уллу магъананы тутханын айтханды. Тюрк халкъланы келечилерини ментальный киноларына онгла къурагъанларын, мадарла жарашдыргъанларын хапарлагъанды.
Пресс-конференцияны кезиуюнде документли кинону федерал телеканаллада кёргюзтюлмегенини, бу болумну тюрлендирир ючюн а, аны бла байламлы къырал политиканы тюрлендирирге тийишлисини юсюнден да сёз баргъанды. Алексей Константинович 2012-2015 жыллада «Россия» телеканалда бир ыйыкъны ичинде юч линейкада документли кино кёргюзтюлюп тургъанын, артда, политика тюрленип, жангыдан сериалла баргъанларын, алай бла тап жарашдырылгъан, тохташдырылгъан жумушну мурдору бузулгъанын айтханды. Ол кезиуню ичинде мингден аслам фильм хазырлагъанларын,  алада сейир жашау эмда тарых шартла, къадарла, илму да болгъанын билдиргенди. Алай а ала бюгюннгю жамауатха жетмегенлерине, анга телевизор не кёргюзтсе, анга къараргъа тюшгенине жарсыгъанды.
Фестивальны къурагъанла эм иги фильмлени бирси къыраллагъа элтирикдиле. Аны башчысы Элана Кусова билдиргеннге кёре, ала онюч жылны ичинде сайланнганла боллукъдула. Бу жол а конкурсха къатышыргъа деп берилген 368 заявкадан 56-сы айырылгъанды. Ала Къазахстандан, Къыргъызстандан, Эстониядан, Абхазиядан эм Россейни аслам регионундан келгенлени ишлеридиле.
Форумну программасына тийишлиликде фильмлеге къарап, аланы сюзгенден сора да, экскурсияла, кино искусствону проблемаларына жораланнган «тёгерек столла» да бардырылгъандыла. Белгилегинибизча, аны кезиуюнде Шимал-Кавказ форумну бла Тюрк къыралланы эмда регионланы халкъла аралы фестивальны башчылары келишимге къол салгъандыла.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: