Къабарты-Малкъарны агропромышленный комплексини предприятиялары алчыланы санындадыла.

Москвада ВДНХ тийресинде аграрчыланы «Алтын кюз арты-2019» деген ХХI битеуроссей кёрмючлери кесини ишин башлагъанды. Аны къууанчлы халда ачылыуундан сора правительстволу делегация РФ-ни премьер-министри Дмитрий Медведевни башчылыгъында регионланы кёрмюч стендлери бла шагъырейленнгенди.
Къабарты-Малкъарны экспозициясын россейли Правительствону Председателине КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кёргюзтгенди. Ол Дмитрий Медведевге жер-жерли аграрчыланы жетишимлерини, АПК-да тамамланыла тургъан проектлени, республика кондитер затланы тышына сатыуда къаллай уллу сынау жыйышдыргъаныны, быйылны башындан бери аллай продукцияны экспорту 3,5 миллион долларгъа жетгенини юсюнден хапарлагъанды.
Быйыл Къабарты-Малкъар уллу эл мюлк форумгъа консервала чыгъарыу, тахта кёгетле бла жемишле жарашдырыучу, этден бла сютден ашарыкъла, гара эмда суусап суула чыгъарыучу предприятияланы 30-дан асламыны продукцияларын келтиргенди. РАН-ны Къабарты-Малкъар Илму арасыны, Тау тийреледе терек бахчачылыкъны Шимал-Кавказ илму-излем институтуну, Къабарты-Малкъар аграр университетни специалистлери да илму жаны бла жангычылыкълары бла шагъырей этгендиле.
АПК-гъа къыралны жанындан себеплик этиу, эллени айнытыу, Россейни агропромышленный комплексини ишин игилендириу эмда амалларын жангыртыу – ма ол темала форумну биринчи пленар жыйылыуунда сюзюлгендиле. Анга къатышханланы алларында сёлеше, Дмитрий Медведев «Алтын кюз арты» Агропромышленный комплексни ыйыгъыны бек къыйматлы ишлеринден бири болгъанын айырып айтханды. «Быллай уллу ишни биз биринчи кере бардырабыз. Кеслерини жетишимлерин 50 регион, 77 тыш къыраллы компания кёргюзтедиле. Ол экинчилери уа россейли бизнес бла бирге ишлерге сюедиле.
Биз, сёзсюз, АПК-гъа мындан ары да себеплик этгенлей турлукъбуз. Нек дегенде бизге къыралыбызны эл мюлкю файдалы болурча, башхаланы озарча этер ючюн, алыкъа кёп ишлерге тюшерикди. Келир жылдан башлап жангы къырал программа къолгъа алынырыкъды.
Анга кёре жашау журтла, жолла да ишленирикдиле, газ, суу быргъыла да тартыллыкъдыла, эллени тийрелери тапландырыллыкъдыла. Къысхасы, биз элде жашагъан шахардан эсе да тынчлыкълы болурча этер ючюн, къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз»,- дегенди премьер-министр.
Федерал эмда регион власть органла, бизнес, халкъла аралы организацияла, белгили ата журтлу эмда тыш къыраллы компанияланы экспертлери бла топ-менеджерлери, РФ-ни субъектлерини башчылары бёлюмню айнытыуну, ол санда аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствону продукциясын тышына сатыуну, онгларын сюзгендиле. Къабарты-Малкъарны агропромышленный комплексини предприятиялары бу ишде алчыланы санындадыла. 2019 жылда республика тахта кёгетледен бир кюннге миллион банка чакълы чыгъарыуну мардасына жетер умутлуду. Аллай кёрюмдюлени регион биринчи кере болдурады.
«Алтын кюз арты» ХХI Россейли агропромышленный кёрмюч 9 октябрьден 12-сине дери Россей Федерацияны Правительствосуну буйругъу бла Агропромышленный комплексни ыйыгъыны чеклеринде бардырылады эмда Эл мюлкде бла жарашдырыучу промышленностьда ишлегенлени кюнюне жораланады.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: