Завод энтта да ишлеп башларыгъына ишексиздиле.

Къабарты-Малкъарны оноучулары банкрот болгъан «Каббалкгипс» заводну ишлетип башлатыргъа инвестор излейдиле. Аны бла байламлы кёп болмай Элбрус районда предприятияны производствосун жангыртыргъа бир мадар табар хыйсап бла ишчи къауумну кенгеши ётгенди.
Анга заводну кредиторлары эм республиканы Правительствосуну келечилери да къатышхандыла. Тюбешиуде бу жумушну тамамлар ючюн, ахча къоратыргъа хазыр инвесторну табаргъа кереклиси айтылгъанды. Анга власть органла не жаны бла да болушурукъларын билдиргендиле.
-Производство жангыдан кюч аллыгъына ишекли болурча тюйюлдю. Заводну ишчи кадрлары, бийик технологиялы оборудованиясы, сырьёсу да хазырды. Бизни борчубуз аны чачылыудан сакъларгъады. Эм магъанасы уа - 255 адам биягъы урунургъа онг табарыкъдыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосундан.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: