Гъагъэ, ефIакIуэ, Адыгей!

Адыгэ Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 28-рэ зэрырикъур фокIадэм и 29-м щегъэжьауэ ­жэпуэгъуэм и 10 хъухукIэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди къуэш щIыналъэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ.
Жэпуэгъуэм и 4 - 5-хэм гуфIэгъуэ махуэхэм я гуа­щIэгъуэу екIуэкIащ.
АР-м и лIыщхьэ КъумпIыл Мурат Правительствэм и Унэм Урысей Федерацэм, Адыгейм я щIыхь дамыгъэхэр IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщыхэжаныкIа цIыху гупышхуэхэм яритыжащ.
А Iуэхугъуэхэм ирагъэблагъэри хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и Администрацэм и тхьэмадэ Къуэдзокъуэ Мухьэмэдрэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и президент Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ. КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэрым и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр АР-м и цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я къэрал саугъэтхэм я лау­реат, УФ-м Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь МэшбащIэ Ис­хьэкъ иратыжащ.
Абы къыкIэлъыкIуэу махуэшхуэм и щIыхькIэ къы­зэрагъэпэща пшыхьым хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ псоми я лIыкIуэхэр. Адыгейм къикIуа гъуэ­гуанэм теухуауэ абы доклад гъэщIэгъуэн щищIащ ­КъумпIыл Мурат. ЛIыщхьэм и псалъэм пищащ республикэм и Парламентым и унафэщI Нарожный Владимир.
ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэм хэтыну АР-м и лIыщхьэм къригъэблэгъат Кавказ Ищхъэрэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (Налшык), Аслъэн Алий (Черкесск), КIэкIыхъу Мэжид (Псэ­зуапсэ), Шыбзыхъуэ Юрий (Ставрополь), Щанэ Рэ­мэзан (Армавир); Тыркум, Иорданием, Израилым, ­Сирием я хасэхэм я лIыкIуэхэри хэтащ махуэшхуэ дауэдапщэ­хэм.
Жэпуэгъуэм и 5-м зэхаша Iуэху екIухэм ящыщщ ­«Гъуазджэм и дуней» фестиваль телъыджэр. 
Адыгейр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 28-рэ зэры­рикъум и гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм я кIэухыу Кавказ Ищхъэрэмрэ Ипщэмрэ я артист нэхъыфIхэм, Урысей Федерацэм и артист цIэрыIуэхэм концерт гуимыхуж­хэр ятащ.
ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэм я кIэух дахэ хъуат жэпуэ­гъуэм и 5-м и пщыхьэщхьэм зэмыфэгъурэ нэр тепщIыпщIэу уэгум къыщызэщIэбла хьэрэкIытIэ телъыджэхэр.

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.