Коррупциягъа къажау законла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, профилактиканы кючлендириуге эс бурулгъанды

КъМР-ни Правительствосунда тюнене бардырылгъан семинар-кенгешде сёз РФ-ни коррупциягъа къажау законлары Къабарты-Малкъарда къалай толтурулгъанларыны, норматив-право актланы хазырлауда алагъа не магъана берилгенини эмда республикада бу жаны бла болумну юсюнден баргъанды. Аны ишине КъМР-ни Экономика эмда жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советини Секретары Казбек Татуев, КъМР-ни Башчысыны Администрациясында коррупциягъа къажау управленияны, прокуратураны, жер-жерли администрацияланы келечилери да къатышхандыла.
Кенгешни ача, Казбек Татуев къыралны айныуун тыйгъан эмда аны даражасын тюшюрген осал затладан бири коррупция болгъанын чертгенди. Аны себепли, ол оюм этгенден, анга къажау кюрешде бек алгъа аны жолун кесиуню амалларына эс бурургъа тийишлиди. Ол быйыл 29 июньда Россейде Коррупциягъа къажау кюрешни миллет планы къабыл кёрюлгенини юсюнден билдиргенди. Ол 2018-2020 жыллагъа жарашдырылгъанды. Аны баш мураты улутхачыла, аллай башха бузукълукъла этгенле жууапха тартыудан къутулмазча этиудю, профилактиканы кючлендириудю. Бизни республикада да аны подпрограммалары бардыла.
Ол планда белгиленнген ишле КъМР-де къалай тамамланнганларыны юсюнден республиканы Башчысыны Администрациясында коррупциягъа къажау управленияны таматасы Аслан Нагоев билдиргенди. Ол айтханнга кёре, бу магъаналы ишде федерал, регион эмда жер-жерли власть органланы кючлерин бирикдириу, аланы келишип ишлеулери артыкъда магъаналыды. 

Поделиться: