Социал сетьлени къалай хайырланыргъа кереклисини юсюнден баргъанды сёз.

Алгъаракъда КъМР-ни Жамауат палатасыны «PR в НКО» проектини чеклеринде «НКО-ланы ишин информация жаны бла жалчытыу. PR деген ол неди. Адамла сени проектлеринги юсюнден айтып башларча не этерге тийишлиди» деген семинар бардырылгъанды. Аны республиканы Культура министерствосуну болушлугъу бла палатаны СМИ эм культура жаны бла комиссиясы къурагъанды. Окъуугъа «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны регион бёлюмюню келечиси Гузеланы Индира да къатышханды, деп билдиргендиле андан.
Жыйылыуда власть органланы пресс-службаларыны келечилери, блогерле, журналистле, социал сетьледе къауумланы администраторлары да къатышып, жангы медиа сферада жамауат башламчылыкъланы айнытыу стратегияны эмда тактиканы юсюнден сёлешгендиле. Сагъынылгъан комиссияны башчысы Владимир Кудаевни ал сёзюнден сора республикада НКО-лагъа информация жаны бла къаллай себеплик этилгенини юсюнден докладын КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосуну жамауат организацияла бла ишлеген бёлюмюню башчысы Фатима Бижева окъугъанды.
Семинарны биринчи кесегинде Гузеланы Индира социал сетьледе информация къалай берилгенини, белгили ишлени хайыры бла жамауатны арасында тюрлю-тюрлю оюмла къалай жайылгъанларыны юсюнден хапарлагъанды. Арт кезиуледе сетьлени бек «къайнатхан» талай шартладан бир кесегини юсюнден айтып, быллай жерледе сюзюуле битеу жамауатны кёп затлагъа кёз къарамын, оюмун, бирде уа адет-тёрелени окъуна тюрлендире баргъанларын белгилегенди эмда юлгюге «Хачатурян эгечлени ишлерин» келтиргенди.
Дагъыда социал сетьлени хайыры бла компанияла бизнес бла байламлы жумушларын тындыргъанларын, продукцияларын сатханда атларын айтдырыргъа сюйгенле да къаллай жангылычла этгенлерин, аланы терк тюзетиу амалланы да билдиргенди. Жыйылыугъа къатышханланы асламысы коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери эдиле да, алагъа докладчы социал умутлагъа жетиу жолланы юсюнден айтханды.
- Бюгюнлюкде социал сетьледе къалай ишлерге кереклисини юсюнден НКО-лада ангылау бек осалды, семинар аны шарт кёргюзтгенди, - дегенди Гузеланы Индира. – Республикада жамауат организацияланы жаланда бир кесеги биледиле быллай сетьледе ишни къалай бардырыргъа кереклисин. Бирсилеге уа мында айтылгъан затла хайырлы болуруна ышанама.
Семинарда НКО-ланы ишлерини юсюнден къырал СМИ-леде къалай билдиргенлерин сюзгендиле, «Адамланы СМИ-леге ышаныулукълары» деген тинтиулени эсеплери эмда КъМР-де брендлени рейтинги бла да шагъырейленнгендиле. Блогерле уа Интернетде материалны адамланы эслерин бурурча къалай жазаргъа кереклисин юйретгендиле.

Омарланы Мурат.
Поделиться: