Къабарты-Малкъарны суу басхан районларында болушну кёргендиле, ырхы келирге къоркъуулу жерлени тинтгендиле

7 августда Россей Федерацияны Граждан къорууланыуну ишлери, къыйын болумла эмда табийгъат къыйынлыкъланы хаталарын кетериу жаны бла министри Евгений Зиничев бла РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников Къабарты-Малкъарны къоркъуулу жерлерин бийикден къарап кёргендиле. Суу кётюрюлюу, ырхы келиу не халда болгъанын билир ючюн  ала регионну бийик тау районларыны башларында учхандыла.
Аланы жоллары Бахсан эмда Чегем тарлары бла ётгенди. Ишчи къауум бузланы къатларында кёлледе сууланы ёлчемлерине энчи эс бургъанды. Ол да бошдан тюйюлдю –  кёлле асыры бек толсала, аладан ырхы келирге боллукъду. Жер кёчерге боллукъ тийиреле да къаты тинтилгендиле.
Бусагъатда республиканы тау районларында бузла терк эрип барадыла. Элбрус районда  Гирхожан суудан, Башы-Къара буз кёлден таш бла топуракъ къатыш балчыкъ тигелерге къоркъуу барды.
Тинтиу учуула бошалгъандан сора Евгений Зиничевни бла Александр Матовниковну Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков бла тюбешиулери болгъанды. Министр Элбрусда Россейни МЧС-ини бийик тау къутхарыучу эмда излеучю отрядыны Минги тауну тийресинде халкъны къоркъуусузлугъун жалчытыу бла байламлы эмда башха борчланы толтурургъа хазырлыгъы не халда болгъанын кёргенди. Евгений Зиничев а отрядны айырмалы къауумуна ведомстволу саугъала бергенди.

 

 

МЧС-ни билдириулерине кёре КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини пресс-службасы бла бирге хазырлагъанды.
Поделиться: