Программаны жангыдан жарашдырлыкъдыла

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда районланы эмда шахар округланы жер-жерли администрацияларыны келечилери да къатышып кенгеш бардырылгъанды. Анда «Къабарты-Малкъарда кёп фатарлы юйледе барысы да хайырланнган  мюлкге 2014-2043 жылланы чеклеринде тынгылы ремонт этиу» республикалы программаны бардырыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле министерстводан.
Жыйылыугъа министрни орунбасары Жамболат Гасташев, кенгешчиси Борис Балагов эм КъМР-де кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион оператор  Артур Шогенов да къатышхандыла.
Кенгешде быллай мюлкге ремонт этиу программаны жангыдан жарашдырыуну юсюнден айтылгъанды. Андан сора да, тийишли республикалы планнга, законнга тюрлениуле сингдирирге оноулашхандыла.

Поделиться: