«Единая Россияны» аллыбыздагъы кезиуде жууаплы жумушларыны юсюнден.

«Единая Россияны» съездинде 2021 жылда РФ-ни Къырал Думасына депутатланы айырыугъа эмда ётген сайлауланы эсеплерине баш магъана берилликди, деп билдиргендиле бизге политика организацияны пресс-службасындан. Дагъыда анда партия институтланы жангыртыуну амаллары да сюзюллюкдюле, деп чертгенди «Единая Россияны» Генеральный советини секретары Андрей Турчак.
- Жылны ахырына дери тамамларгъа белгиленнген жумушланы юслеринден айтханда, съезд чакъырыллыгъын белгилерчады. Анда уа энчи эс айырыулагъа буруллукъду. Сентябрьде болгъан къол кётюрюуню эсеплерин чыгъарлыкъбыз, партия институтланы жангыртыуну амалларын сюзерикбиз. Алай бла уа 2021 жылда Къырал Думагъа депутатланы айырыулагъа хазырланыу башланырыкъды,-дегенди ол.
Келир жыл «Единая Россиягъа» энтта кёп жумушланы тамамларгъа тюшеригин да айтханды ол. «2020 жылда къыралны 48 регионунда 74 айырыу кампания бардырыллыкъды. Регионла хар бири да кеслерича энчидиле, аланы тенглешдирир онг жокъду.
Болсада келир айырыулада да кюч салып ишлерге тюшерикди. Алада 14 губернатор, законла чыгъарыучу 11 органны, 24 шахар думаны, 24 жер-жерли самоуправление органланы депутатлары сайланырыкъдыла. Кесигиз да кёресиз, солургъа заман жокъду. Озгъан къол кётюрюуде жетишимли болгъанбыз деп тынчайып къалыргъа жарамайды. Сайлаула уа бизге айырыучуланы излемлерин, партияны планларын жашауда бардырыргъа онг бередиле»,-дегенди Турчак сёзюню ахырында.
Партияны Ара айырыу комиссиясыны тарихлерине кёре уа, 8 сентябрьде битеу къыралда да 6419 айырыу кампания бардырылгъанды. Алада 47 минг мандат юлешиннгенди. Ол санда бир мандатлы айырыу округладан РФ-ни Къырал Думасыны тёрт депутаты, 13 регионну башчылары, законла чыгъарыучу 13 органны эмда 22 шахар думаны депутатлары сайланнгандыла. Аладан сора да, халкъ, къол кётюрюп, юч шахарны башчыларын айыргъандыла.

Абдуллахланы Фатима.
Поделиться: