Бир бирге сынамларын айтып турурча.

Кёп болмай Къарачай-Черкес Республиканы Урунуу эмда социал къоруулау эм Экономиканы айнытыу министерстволарыны келечилеринден къуралгъан ишчи къауум Къабарты-Малкъарда болгъанды.
Аны чеклеринде КъЧР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Анзор Охтов КъМР-де коллегасы Асанланы Алим бла тюбешгенди. Анга ведомстволаны бёлюмлерини таматалары да къатышхандыла. Мында баш тема адамланы къолайларын ёсдюрюрча программаны жашауда бардырыугъа жораланнганды.
Белгилисича, Къабарты-Малкъарда сагъынылгъан программа пилот халда былтыр декабрьден бери ишлейди. Жыйылыуда къолайсызлыкъны азайтыу мадарла да белгиленнгендиле, оюмланы кёбюсюне кёре, аны ючюн биринчиден экономика болумну игилендирирге, адрес болушлукъну да айнытыргъа кереклисин билдиргендиле.
Тюбешиуде миллет проектлени бардырыуда къурау-методика жаны бла соруулагъа, адамлагъа социал болушлукъ берген организацияланы ишлерине, къыралдан болушлукъ излеген категориялагъа себеплик этиуге да эс бурулгъанды.
Ахырында министрле мындан арысында да байламлыкъда ишлерге, ол жаны бла структурала да тири къармашырча кюч салыргъа, бир бирге сынамларындан билдирирге келишгендиле.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: