Тамерлан токIуэ.

Вильнюс къалэм ще­кIуэкIащ бгырыпх бэ­нэ­кIэмкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэ­хьэ­зэхуэ. Абы хэтащ къэрал 20-м я спортсмен нэхъ лъэщхэр. Зи хьэлъагъыр килограмм 68-м нэблагъэхэм я гупым щекIуэкIа зэпэ­щIэтыныгъэ гуащIэхэм пашэныгъэр щиубыдащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыщ КIэрэф Тамерлан. И хьэрхуэрэгъухэм зы Iэмал яримыту дэтхэнэ зы зэIущIэми шэч къызытумыхьэн те­кIуэныгъэ абы къыщихьащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым бгырыпх бэнэкIэмкIэ школым къыщыхъуа щIалэщIэм иджыпсту зыщегъасэ Саратов дэт «Урожай» физкультурэ-спорт центрым. Абы и тренерщ Репин Анатолий.

КЪЭХЪУН Бэч.
Поделиться: