Ябгъэдэлъ щIэныгъэр къапщытэ.

Иужьрей лъэхъэнэм, хабзэ хъуауэ, щIэныгъэм и унэтIыныгъэ зэмы­лIэу­жьы­гъуэхэмкIэ  дэнэкIи щрагъэкIуэкI къэп­щытэ­ныгъэхэр. КъБКъУ-м тхьэмахуэ блэкIам и кIэухым къыщызэрагъэпэща апхуэ­дэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ ИТ-диктантыр, Уры­сейпсо егъэджэныгъэ акцэр. Университетым и пресс-IэнатIэм и унафэщI Сенич Михаил къызэрыджиIамкIэ, еджапIэ нэхъыщхьэм и егъэджакIуэхэми студентхэми хъыбарегъащIэ технологиехэмкIэ ябгъэдэлъ щIэныгъэр здынэсыр къэ­зыщIэну гукъыдэж зиIэ куэд къахэкIащ.
Псори зэхэту къапщ­тэмэ, къэпщытэныгъэхэм хэтащ КъБКъУ-м и егъэджакIуэрэ студенту цIыху 500-м щIигъу. Абыхэм ящыщу 200-м диктантыр щатхащ университетым и «Точка кипения» (УТК) IэнатIэм, адрейхэм лэжьыгъэхэр ­ща­гъэзэщIащ лекцэхэм ­хуэ­щIа аудиторэ инхэм. Я ­гу­гъуагъкIэ зэмылIэужьыгъуэ тест лэжьыгъэ 32-рэ ящIыжащ абыхэм. Тестхэм яхэтт гушыIэ хэлъу зэхагъэувахэри, компьютерым узэ­ры­хуэшыуэр къозыгъащIэ­хэ­ри, Интернетым иIэ Iэмал гъунапкъэншэхэм ящыщу уи къэухьым къызэщIиубы­дэхэр нэрылъагъу зыщIхэ-ри.
Университетым диктантыр щызытхахэм нэмыщI, къэпщытэныгъэхэм хэтащ ар онлайн щытыкIэм иту ­зыгъэзэщIахэри. Лэжьыгъэхэр псори къызэщIа­къуэжа нэужь, Iуэхум хэта дэтхэнэми сертификат иратащ, ИТ-диктантыр зэритхам щыхьэт техъуэу. Нэхъ иужьыIуэкIэ наIуэ къащIынущ а къэпщытэныгъэм ­кърикIуахэр. Лэжьыгъэхэм ехъулIэныгъэкIэ пэлъэщахэм гулъытэ хэха хуащIынущ. Абыхэм саугъэтхэр иратынущ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, ИТ-диктантыр нэгъабэ япэ дыдэу Тюмень щIыналъэм щрагъэкIуэкIащ. Мы гъэм а акцэр даIыгъащ къалэ 19-м щыIэ еджапIэ нэхъыщ­хьэхэм я УТК-хэм. Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетри, ди гуапэ зэрыхъущи, IуэхугъуэщIэр къыщыщта а еджапIэ  пэ­рытхэм ящыщщ.

Къардэн Маритэ.
Поделиться: