Вузланы студентлери бир бирлеринде къонакъда.

Кёп болмай студентле бла алышындырыу «Эрасмус+» деген программаны чеклеринде Къабарты-Малкъар къырал университетде Тюркню Бурса шахарындан «Улудаг» университетини келечилери – медицина факультетни деканы, профессор Экрем Кайа, клиника фармаколог, университетни келечилерин башха вузлада, ол санда тыш къыраллада, окъургъа болушхан бёлюмюню таматасы профессор Гёкхан Гёкталай келгендиле.
Къонакъла медицина факультетни бёлюмлерин жокълагъандыла, дерследе да болгъандыла. Тыш къыралдан келеген студентлеге лекцияла ингилиз тилде бардырылгъанын, экинчи курсдан окъуна практикагъа аслам эс берилгенин да жаратхандыла.
Ала, преподавательле, студенте бла да тюбешип, сорууларына жууап бергендиле. Ол санда жууукъ заманда КъМКъУ бла «Улудагны» студентлери бир бирге барып окъурча амал къураллыгъы да билдирилгенди. Программагъа къатышырыкъ студентлеге тыш къыралда жашагъан кезиулеринде къоранчларын жабарча грант бериллиги, окъуп бошасала уа шагъатлыкъ къагъыт аллыкълары да айтылгъанды.
- Мен Къабарты-Малкъаргъа биринчи кере келгенме, кёп зат сейир этдиргенди.КъМКъУ-ну медицина бёлюмюнде окъугъанлагъа аламат онгла къуралгъандыла деп таукел айтырчады. Бизни университетни юсюнден айтханда, ол Тюркню эм уллу вузларындан бирине саналады. Аны окъуучуларыны саны 80 минг адамгъа жетеди, ол санда медицина бёлюмде 2,5 минг студент бардыла. Келир заманда студентле бла алышындырыудан сора да, саулай медицина жаны бла тири байламлыкъ жюрютюр муратлыбыз, - дейди Экрем Кайа.
КъМКъУ-ну медицина факультетини таматасы Мызыланы Исмайыл вузланы арасында байламлыкъ билимни, сынамны ёсдюрюуде эки жаны да ахшы себеплик этеригин чертгенди.
- Алгъаракъда биз Тюркде болуп, арада байламлыкъ жюрютюрча келишгенбиз. Бюгюн а ала бизге келип, хар нени кеси кёзлери бла кёрюп, ыразылыкъларын билдиргендиле. Энди жууукъ заманда бир бирге студентлени жиберликбиз. Ала тышында бир семестр чакълы окъурукъдула. Анга 4-5-чи курслада окъугъанла къатышырыкъдыла, келир заманда уа аллай онг преподавательле бла практикантлагъа да тапдырыллыкъды, - дегенди университетни халкъла аралы байламлыкъла жаны бла управлениясыны таматасы Рашад Кимов.
Эсге сала айтсакъ, Европалы союзну «Erasmus+» программасы 2010 жылдан башлап 2020 жылгъа дери бардырылады. Аны магъанасы жаш тёлюню билимин, сынамын да ёсдюрюрге, аны ючюн арада байламлыкъла къураргъады. Бюгюнлюкде анга Европалы союзну къыраллары, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Македония, Турция эм Россей къошулгъандыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: